Torsdagen den 8 november 2012

Nytt biljettsystem för kollektivtrafiken på gång

Västtrafiks biljettsystem som infördes för tre år sedan har fått kritik. Därför arbetar Västra Götalandsregionen med att ta fram en ny pris- och sortimentsstrategi, som ska ge ett enklare och mera rättvist biljettsystem, som bland annat innebär att resenären inte längre behöver checka ut.

För att uppnå målet om ett fördubblat resande med kollektivtrafiken fram till år 2025, krävs att resandet med kollektivtrafiken blir enklare och mera attraktivt.
Dagens system upplevs som krångligt av många resenärer, och det är särskilt proceduren med att checka ut efter sin resa som har kritiserats hårt.

– Enkelhet och rättvisa är de faktorer som resenärerna säger är viktigast i de undersökningar Västtrafik har gjort, och det har vi tagit fasta på i arbetet med ett nytt system, säger Ulrika Frick, kollektivtrafiknämndens ordförande.
Utcheckning bort, annan zonindelning införs

Därför ska utcheckningen bort, och det ska finnas bättre erbjudanden för så kallade kombiresenärer – de som reser med kollektivtrafiken regelbundet, men inte varje dag.
En viktig del i arbetet har varit att se över zonindelningen i Västra Götaland. Idag är biljettpriserna ibland kopplade till kommungränserna, ibland till resans sträcka. Det nya biljettsystemet ska bli enklare, mer enhetligt och mera rättvist med någon av de två så kallade geografimodeller som är inriktningen i det fortsatta arbetet: “personliga/flexibla zoner” och “fasta cirkelzoner”.

– Modellen ”personliga/flexibla zoner” uppfattas av resenärerna som enkel och rättvis, men den bygger på ny teknik, och måste testas. Vi måste också göra djupare studier för att se hur bland annat biljettintäkterna påverkas. Den modell vi väljer ska gälla hela Västra Götaland och får inte ge mindre intäkter till Västtrafik än idag, säger Birgitta Adolfsson, andre vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Modellen med ”fasta cirkelzoner” bygger på fasta cirkulära zongränser som utgår från de största tätorterna i respektive delregion. Båda modellerna bygger alltså på reseavstånd snarare än kommungränser.
Pilotprojekt och tester under 2013

Under 2013 kommer modellerna att utredas djupare, med bland annat simuleringsmodeller och fokusgrupper, för att utreda hur intäkterna påverkas och för att utveckla ett system som blir så enkelt och attraktivt som möjligt för resenärerna. Användargränssnittet kommer att finslipas, och det kommer att genomföras pilotprojekt under sommaren eller hösten för att testa systemet med resenärer som får använda sina mobiler som “biljett och biljettmaskin”.
Om allt går enligt planerna kan systemet vara infört för de med periodkort och smartphones under slutet av 2014 och för alla resenärer under slutet av 2015

– Vi låter detta arbete få ta tid, eftersom vi måste vara väldigt trygga med att systemet blir bra, säger Ulrika Frick.

Kollektivtrafiknämnden fattar beslut om inriktningen för det fortsatta arbetet med pris- och sortimentsstrategin under december 2012. Något år senare kan regionfullmäktige fatta beslut om ett skarpt genomförande.

Arbetet med att ta fram ett nytt system har skett i dialog med politiker och tjänstemän från kommunerna.

Pressmeddelande från: Västra Götalnadsregionen