Onsdagen den 24 oktober 2012

photo credit: Williamkarlsson93 - Creative Commons Licenses

De la Gardiegymnasiet bäst i Sverige, när eleverna själva får välja

I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rapport "Öppna Jämförelser Gymnasieskola 2012" som släpptes under måndagen, framgår det tydligt att Lidköpings elever föredrar att studera på hemmaplan. Hela 87% av kommunens ungdomar väljer att studera i sin hemkommun. Denna siffra är högst i riket.

Lidköping hamnar på en 10:e plats i riket när man mäter andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning inom 3 år. Vid en jämförelse mellan könen är det kvinnorna som i högre utsträckning tar sig genom sin utbildning inom 3 år.

-Det finns mycket positivt i årets rapport, säger Tomas Lidberg, ordförande i Utbildningsnämnden, men det finns även en rad siffror som vi kommer att titta närmare på. Ett exempel på det är att det har visat sig vara stor skillnad på kvinnors och mäns resultat.

SKL mäter även andel elever som uppnår grundläggande behörighet till universitet och högskola inom tre år. Lidköping och De la Gardiegymnasiet hamnar i år på en 25:e plats med 77,0% av eleverna som är behöriga. Tittar man enbart på de studieförberedande programmen är resultatet i stället 83,5% behöriga efter 3 år.

Genomsnittligt betygspoäng genererar en 40:e plats när man tittar på det samlade resultatet. När man bryter ner resultatet och jämför kvinnor och män ser man dock att det finns en stor skillnad mellan könen. I Lidköping skiljer det hela 1,8 betygssteg mellan kvinnor och män, till kvinnornas fördel. Detta är alltför stor skillnad och kommer att granskas av skol- och förvaltningsledning.

När det kommer till att etablera sig på arbetsmarknaden hamnar Lidköping långt ner på listan, en 239:e placering. Till viss del kan resultatet härledas från den sviktande arbetsmarknaden i regionen, men det kan också ge en fingervisning om att ungdomarna inte gärna söker sig utanför regionen för att hitta ett arbete.

Pressmeddelande från: Lidköpings kommun