Onsdagen den 17 oktober 2012

Förbättringar krävs på sex gymnasieskolor

Kunskapsresultaten måste förbättras och elevernas tillgång till bland annat skolbibliotek och elevhälsa måste säkras på sex gymnasieskolor i Lidköping, Lund, Malmö, Mölndal, Stockholm och Uddevalla – skolor som när Skolinspektionens tillsyn startade drevs av Lernia College AB.

Skolinspektionen har granskat sju gymnasieskolor som en del av en genomgång av samtliga skolor i landet. Utgångspunkten är elevers rätt till god utbildning i trygg miljö. Skolinspektionen lyfter i första hand fram brister som måste åtgärdas, och följer sedan upp att det sker. Till nyligen ansvarade utbildningsföretaget Lernia College AB för skolorna men nu har ansvaret för sex av dem tagits över av andra företag och en skola har avvecklats.

  • De fem skolorna Thoren Innovation School i Lidköping (tidigare Portalens Gymnasium i Lidköping), Thoren Innovation School i Lund (tidigare Lunds Tekniska Gymnasium), Thoren Innovation School i Stockholm (tidigare Stockholms Tekniska Gymnasium), Thoren Innovation School i Uddevalla (tidigare Portalens Gymnasium i Uddevalla) samt Malmö Tekniska Gymnasium drivs numera av Thoren Innovation School AB.
  • Åby Travgymnasium i Mölndal drivs numera av Sveriges Ridgymnasium AB.
  • Portalens gymnasium i Borås avvecklades i juni 2012.

Exempel på kritikområden

På samtliga skolor finns elever som inte uppnår grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier. På några skolor har det samlade kunskapsresultatet dessutom försämrats de senaste åren.

Tillsynen visar att ingen av skolorna ger särskilt stöd i den omfattning och på det sätt eleverna behöver och har rätt till. Skolorna ger heller inte eleverna tillgång till skolbibliotek och en elevhälsa som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Exempel på andra kritikområden:

  • Skolornas rektorer tar inte ansvar som pedagogisk ledare och chef och verkar inte för att utbildningen följs upp och utvecklas.
  • Rektorerna och lärarna klargör inte för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har och vilka rättigheter eleverna har.
  • Skolorna ger inte eleverna tillräckliga möjligheter till inflytande.

Redovisning senast 17 januari

Senast den 17 januari 2013 ska respektive utbildningsföretag redovisa vad man gjort för att rätta till de brister som pekats ut.


Pressmeddelande från: Skolinspektionen