Tisdagen den 16 oktober 2012

Widegren: Momsfrihet för ideella second hand-butiker

- Ideella second hand-butiker har en viktig social och humanitär funktion. De skapar möjligheter att göra en insats för många och bidrar till att vi tär mindre på jordens resurser. Ideella verksamheter hotar dock att momsbeläggas av EU, trots att en momsbeläggning strider mot unionens egna regler om dubbelbeskattning och trots att de inte konkurrerar med kommersiella företag. Regeringen jobbar konstruktivt och förebyggande för att finna vägar för att ideella verksamheter förblir momsbefriade, säger Cecilia Widegren (M), personvald riksdagsledamot Skaraborg.

Motionen bifogas i sin helhet

Momsregler för ideella second hand-butiker

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om momsregler för second hand-butiker.

Ideella second hand-butiker som bedriver olika former av social och humanitär verksamhet fyller flera viktiga funktioner i vårt samhälle. Verksamheten baseras på att gåvor från allmänheten skänks till organisationen. Dessa gåvor går sedan direkt eller indirekt till social och humanitär välgörenhet. Gåvor i form av kläder, skor, sjukvårdsmaterial etc. sänds direkt som bistånd till mindre bemedlade delar av vår värld. Andra gåvor som möbler, husgeråd och kläder destineras till försäljning i många second hand-butiker runt om i landet, vars överskott går till välgörande ändamål, både i Sverige och utomlands. Många människor i Sverige sätter värde på skänkandet av gamla kläder och möbler som ett sätt att göra en enskild insats för att indirekt hjälpa andra människor. Dessutom bidrar second hand-verksamheten till återanvändning av diverse saker, en viktig aspekt i en tid när vi alltmer tär på jordens resurser.

Ideella second hand-butiker är, liksom ideella föreningar, i dagsläget momsbefriade, och bör så förbli. Då kan hela verksamhetens överskott gå till välgörande ändamål istället för att staten drar av en fjärdedel i moms. Men denna ideella verksamhet hotas nu att momsbeläggas enligt direktiv från Europeiska unionen. Detta skulle medföra kraftigt ökad administration och arbetsbelastning, minskade intäkter och följaktligen minskad social och humanitär verksamhet. Det skulle vi alla förlora på.

Det är orimligt att samma varor som det redan betalats moms för vid första inköpstillfället innan de skänks till en second handbutik ska momsbeläggas igen. Dubbelbeskattning står i strid med EU:s egna regler på området. Kommissionen uppmanar dessutom medlemsländerna att själva bedöma vad som är rimligt i dessa fall. Dessutom är det så att den ideella second hand-handeln sker med varor som människor har skänkt, och då finns inga kostnader att dra av.

EU-regler som berör beskattning understryker att vissa verksamheter ska undantas skatteplikt med hänsyn till allmänintresset, t.ex. varor som är nära kopplade till socialt bistånd, förutsatt att det inte medför snedvridring av konkurrensen. Det finns inga kommersiella företag som i privat vinstsyfte säljer begagnande varor som skänkts från allmänheten. Alltså finns ingen motsvarighet till ideella verksamheters försäljning av skänkta begagnade varor, och således existerar inte heller någon form av konkurrenssnedvridning på detta område vilket EU hävdar.

Dessa principer används i andra EU-länder som Storbritannien, Italien, Frankrike, Portugal och Finland. Där momsbeläggs inte ideella verksamheter som säljer skänkta varor. Därför bör man inte införa den momssats om 6 procent på humanitära organisationers försäljning av skänkta varor som Finansdepartementets utredare tidigare föreslagit.

Gåvor för allmännyttig verksamhet har sedan länge varit skattebefriade. Momsbeskattning för de ideella organisationer som genom försäljning av skänkta varor bidrar med socialt och humanitärt bistånd skulle vara djupt orättvist. Om en momsbeläggning ändå införs enligt direktiv från EU, bör regeringen hitta lösningar för att se till att sektorn kan fortsätta sin verksamhet och bidra till ideell verksamhet. Regeringen bör sträva efter att försäljningen i ideella second hand-butiker förblir momsbefriad.

Stockholm oktober 2012
Cecilia Widegren (M)