Måndagen den 16 juli 2012

Från ord till handling för att säkra Vänerns vattennivå

Översvämningarna i Småland just nu bekräftar att vi behöver gardera oss bättre för högre vattennivåer i älvar, vattendrag och sjöar. T ex visar Sårbarhetsutredningens beräkningar att det finns risk för mycket högre vattennivåer i bl.a. Vänern.

Det är positivt att det redan tagits beslut om att sänka Vänerns normalvattennivå med ca 20 cm. En förändrad tappningsstrategi för Vänern är bra då de allra största och mer akuta tappningarna blir betydligt mindre vanliga. Runt Vänern ligger flera städer som har byggts och planerats vid en lägre, mer normal nivå än den nu beräknade. För att inte städer som Lidköping och Mariestad och kringliggande åkrar och skogar ska dränkas av höga vattennivåer är det både bråttom och viktigt att regleringen av Vänern ytterligare säkras.

Utredningar visar att det finns flera alternativ för att säkra en lägre vattennivå i Vänern, bl a en kanal eller tunnel som byggs från Vänern ut till Västerhavet eller en kraftig förstärkning av Göta älvs kanter. Sveriges Geotekniska Institut (SIG) har nyss slutfört en skredriskkartering för Göta älvdalen och konstaterar att riskerna för jordskred på sina håll är stora redan idag, och om inte åtgärder vidtas så ökar riskområdena i framtiden.

Vi vet därför inte om flödena kan höjas i Göta älv och därför bör det omedelbart utredas alternativ ut till Västerhavet. Kostnader för utredningar och eventuella förstärkningar av Göta älv eller ett tunnelbygge ut till Västerhavet är mycket små i förhållande till vad framtida översvämningar kan kosta. Att valla in hela Vänern förefaller vara en nödlösning och är både dyrt och långsiktigt mer riskfyllt.

Det gäller att vara förutseende och säkra avtappningsmöjligheterna av Vänern innan något allvarligt sker. En enda större översvämning kommer att kosta mer än en bättre utbyggd reglering. Det viktigaste är inte vilket alternativ som väljs i slutändan utan att vi går från ord till handling innan vi står inför mycket kostnadskrävande reparationer efter en översvämning. Jag har därför lämnat in motioner till riksdagen om problemen kring stigande vattennivåer i Vänern och kommer också att fortsätta driva på i frågan för att säkra vattennivåerna i Vänern och minimera översvämningsriskerna i Skaraborg.

Utred tunnelalternativet, slutför utredningarna om Göta älv, fatta beslut och verkställ nödvändiga åtgärder innan större katastrofer drabbar Vänerområdet.

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg