Torsdagen den 21 juni 2012

Göteneborna är mycket nöjda med tillgången till parker, grönområden och natur

Under våren har Götene medverkat i SCB:s medborgarundersökning. 517 personer i Götene kommun har tyckt till om Götene som en plats att leva och bo i, om de kommunala verksamheterna och om sitt inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

Resultatet ger en bild att Göteneborna på många sätt är nöjda med Götene som en plats att leva och bo i, med de kommunala verksamheterna och med möjligheterna att nå kontakt med den politiska ledningen.

När det gäller Götene som en plats att leva och bo är Göteneborna mycket nöjda med tillgången till parker, grönområden och natur. Men även möjligheten att hitta bra och trivsamma boenden får bra betyg liksom att man kan känna sig trygg när man vistas utomhus. Minst nöjda är man med möjligheter att använda kollektivtrafik

Av de kommunala verksamheterna tycker man dricksvattnet och kommunens vattenförsörjning är mycket bra. Äldreomsorgen i Götene får bättre betyg än övriga medverkande kommuner. Minst nöjd är man med snöröjningen på gator och gång/cykelvägar.

Pressmeddelande från: Götene kommun