Onsdagen den 13 juni 2012

Regionfullmäktiges beslut - Regionskatten höjs med 25 öre 2013

Regionskatten höjs med 25 öre 2013. Det beslutade regionfullmäktige under tisdagen. Höjningen motiveras främst av behovet att kompensera för vikande skatteunderlag och frysta statsbidrag samt att stabilisera sjukvården och utveckla kollektivtrafiken. Under tisdagens möte i regionfullmäktige antogs budget för Västra Götalandsregionen 2013 med flerårsplaner för 2014 och 2015.

Beslutet om budgeten fattades efter en 15 timmar och 25 minuter lång debatt. Beslutet avgjordes genom votering till förmån för den politiska ledningens förslag. I propositionsordningen ställdes förslaget från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet mot Moderaternas förslag med röstsiffrorna: 73 röster för (S-MP-V) och 37 för (M). 36 ledamöter avstod från att rösta och tre ledamöter var frånvarande.

Under 2013 får sjukvården ett tillskott på totalt 434 miljoner utöver index. Därutöver finns en reserv på 200 miljoner som ska användas bland annat för att korta väntetider i vården.

I budgeten ligger stora investeringar i sjukvårdens lokaler och utrustning, bland annat nya operationssalar på Uddevalla sjukhus och Bild- och interventionscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt investeringar i Drottning Silvias barnsjukhus. Pengar avsätts också bland annat till förlängning av den fria barn- och ungdomstandvården med ytterligare ett år upp till 23 år och glasögonbidrag till alla barn i grundskolan.

Alla Västra Götalandsregionens verksamheter får kompensation för ökade löner och kostnader. Samtidigt ställs krav på effektiviseringar för att klara den utveckling som sker kontinuerligt inom sjukvården.

Satsningar på nya jobb och näringslivsutveckling omfattar totalt 624 miljoner kronor och innehåller en tvåårig satsning på 60 miljoner (30 miljoner kronor för 2013), främst i Fyrbodal, för jobbskapande åtgärder i samarbete med andra aktörer.

Inom kollektivtrafiken görs stora satsningar för att möta den stora ökningen av resande. Trängselskatten möts med fler bussar och tätare turer. Under 2013 får kollektivtrafiken ett tillskott på 260 miljoner.

I budgeten ligger också en satsning på finansiering av vidareutbildning för sjuksköterskor och undersköterskor på 50 miljoner kronor under 2013-2015. Västra Götalandsregionen satsar också 150 miljoner kronor under 2013-2015 på jämställda löner i vården.

Om budgeten

Budgeten är Västra Götalandsregionens viktigaste styrdokument och uttrycker regionfullmäktiges uppdrag till nämnder och styrelser. Nu påbörjar de arbetet med detaljbudgetar i styrelser och nämnder. Senast i oktober ska regionstyrelsen redovisa hur styrelsen tänker genomföra budgeten, vilket arbete som ska bedrivas och hur uppföljning ska ske. All planering, uppföljning och utvärdering ska ske ur ett jämställdhetsperspektiv.

Regionskatten som idag är 10.88 kronor av varje beskattad hundralapp höjs 2013 till 11.13 kronor. Den skattehöjning med 43 öre som gjordes 1 januari 2012 var en så kallad skatteväxling med kommunerna i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen blev då ensam ägare till Västtrafik som tidigare ägdes till hälften av kommunerna. Kommunerna sänkte samtidigt sin skatt med motsvarande 43 öre.

Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen