Torsdagen den 31 maj 2012

Klart med ekonomisk kalkyl för Hamnstaden i Lidköping

Projekt Hamnstaden i Lidköping omfattar 1500 centrala och sjönära boenden som kommer att byggas under en period på 20-30 år. Nu är en övergripande ekonomisk bedömning och kalkyl av Hamnstaden klar och den presenteras här nedan.

Produktionskostnaderna av de olika etapperna uppgår till cirka 165 miljoner kronor (mnkr) och består av bygg- och anläggningskostnader fram till nybildad tomtgräns. Översvämningsparken är ett allmänt rekreationsområde och är uppskattat till 200 mnkr. Förstärkning av pirarmen och kajkanten uppgår till cirka 80 mnkr. Övriga kostnader omfattar anläggning av strandpromenad, iordningställande av Östra hamnområdet, inköp av mark/anläggningar och tidigare nedlagda utredningskostnader.

Reningsverkets överbyggnad och ledning för pumpning av slam görs för att undvika lukt för kringboende och minska utsläpp av miljöskadliga ämnen och minimera transporterna. Slammet kommer att rötas till biogas, istället för att som idag ligga öppet på Kartåsens avfallsanläggning.

De totala kostnaderna uppgår till 614 mnkr, varav 427 mnkr kommer att täckas av intäkterna från försäljningen av borätterna. Kommunens andel består i huvudsak av översvämningsparken, pirarmen och förstärkning av kajkanten och uppgår till cirka 186 mnkr. Dessa åtgärder är inte direkt kopplade till Hamnstadens utbyggnad utan ett allmänt rekreationsområde.

Kommunens kapitalkostnader kommer att öka med cirka 16 mnkr när hela Hamnstaden är utbyggt. Hälften av dessa kostnader finns redan idag med i befintlig budget. Till detta kommer driftskostnader i form av skötsel för området. Kostnaderna uppstår successivt i ett perspektiv på 20-30 år.

Taxan för vatten och avlopp kommer inte att påverkas i någon större utsträckning, och renhållningstaxan och elnätstaxan förblir oförändrade av Hamnstadens utbyggnad.

Pressmeddelande från: Lidköpings kommun