ONSDAG 19 JUNI 2024


Höga vattenivåer hos Marie Larsson - Foto/källa: LRF

Lantbrukare drabbas av högre vattennivåer i Vänern

Ihållande nederbörd under våren har inneburit en högre vattennivå än normalt i Vänern vilket medfört att flera lantbrukares marker hamnat under vatten. Detta skapar oro inför framtiden då en ny tappningsstrategi för Vänern, som kommer innebära ett ännu högre vattenstånd, ska verkställas under 2025.

Våren 2023 beslutades om en ny tappningsstrategi för Vänern som kommer verkställas under 2025. Den nya strategin kommer innebära ett cirka 10 - 20 cm högre vattenstånd på våren vilket oroar många lantbrukare som bor och verkar vid Vänern. För trots att den nya strategin ännu inte är verkställd har vattennivåerna under våren, till följd av mycket nederbörd, varit högre än normalt.

Nötköttsbonden Marie Larsson som har sin verksamhet i Ölme utanför Kristinehamn är en av de som drabbats av vårens höga vattennivåer.

- Vi har cirka 60 - 70 hektar betesmarker som fram tills nu varit för blöta för att kunna släppa ut djuren på. I stället har vi fått tillskottsutfodra djuren och låta dem beta slåttervall som egentligen skulle blivit vinterfoder. I tillägg resulterar allt vatten också i att det blir väldigt mycket mygg och knott vilket påverkar djurens hälsa och välmående. Detta gör ju såklart att man blir lite orolig för framtiden, med den nya tappningsstrategin och högre vattennivåer. Betande djur som håller strandängarna öppna bidrar ju till stor miljönytta och biologisk mångfald runt Vänern men för att det ska kunna upprätthållas behövs ju rätt förutsättningar, säger Marie Larsson.

Kajsa Edbom, sakkunnig LRF Väst och LRFs representant i Vänerrådet, berättar om anledningarna till årets höga vattennivåer i Vänern och hur framtiden kan komma att se ut.

- Vänern har aldrig gått och kommer inte heller framöver kunna regleras helt. Varierande vattennivåer och översvämningar får man räkna med, särskilt i samband med ett förändrat klimat och mycket nederbörd som i år. Den nya tappningsstrategin riskerar dock att bidra än mer till detta och vårens förhöjda nivåer är nog ungefär i linje med vad man vill åstadkomma med den nya strategin. Denna vår är alltså något av en hint om vad vi kan förvänta oss framöver och tyvärr kommer det påverka en del lantbrukare med marker i anslutning till Vänern negativt, säger Kajsa Edbom.

I processen har LRF varit nästintill den enda aktören som inte enbart ställt sig positiv till den nya strategin. Kajsa säger att hon gärna sett att man gjort en mer genomgående konsekvensanalys, där man i högre grad även tagit negativa konsekvenser i beaktande, innan den nya strategin beslutades.

- Det finns givetvis många fördelar med den nya tappningsstrategin men att man i underlaget för strategin i princip bara lyft de positiva effekterna blir lite naivt. Jag tycker att man i större utsträckning borde vägt in negativa konsekvenser som strategin och högre vattennivåer kan medföra. Vi har ju haft en ganska konstant vattennivå de senaste 20 åren vilket gjort att många lantbrukare byggt sitt företagande efter dessa förutsättningar. Med bland annat detta i åtanke hade vi helst sett att man gjort en mer genomgående konsekvensanalys innan strategin klubbades igenom, avslutar Kajsa Edbom.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: LRF