TORSDAG 13 JUNI 2024


Bilder från från Pixabay

Förslag om att få använda drönare vid vildsvinsjakt samt utökade möjligheter till skyddsjakt

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har skickat en promemoria med förslag om vildsvinsjakt på remiss. Där föreslås dels att drönare i vissa fall ska få användas för att söka efter vildsvin vid jakt, dels att möjligheterna att bedriva skyddsjakt efter vildsvin på enskildas initiativ utökas.

Den svenska vildsvinsstammen har under en trettioårsperiod vuxit från några hundra individer under 1980-talet till flera hundra tusen individer i dag.

– Den stora vildsvinsstammen orsakar varje år omfattande skador på bland annat jordbruket. Det är därför viktigt att en effektiv jakt efter vildsvin kan bedrivas för att minska dessa skador. Drönare med kameror skulle kunna bidra till att effektivisera jakten genom möjligheten att söka efter vildsvin från luften, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

För att ge bland annat lantbrukare möjligheter att minska skador som orsakas av vildsvin är det viktigt att överväga de verktyg som finns att tillgå. Ett sådant verktyg är drönare som i dagsläget inte är tillåtet att använda vid jakt i Sverige. Vildsvin är skygga och kan vara svåra att upptäcka när de befinner sig i till exempel högvuxen gröda.

I promemorian föreslås att drönare ska få användas vid jakt för att söka efter vildsvin över mark med jordbruksgrödor eller mark som används till yrkesmässig trädgårdsodling. Drönarna ska dock användas så att de i så liten utsträckning som möjligt stör viltet. Det föreslås även att en jakträttshavare ska få bedriva skyddsjakt efter vildsvin inom ett avstånd av 200 meter från mark med jordbruksgrödor eller mark som används till yrkesmässig trädgårdsodling, om det där tidigare har inträffat skador av vildsvin på grödor och odling och om det behövs för att förhindra ytterligare skador. Sista dagen att besvara remissen är 30 september 2024.

I februari i år beslutade även regeringen att ge Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för en effektiv vildsvinsförvaltning. Uppdragets delar ska redovisas till regeringen senast 30 juni 2024, 31 oktober 2024 och 31 december 2025.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet