ONSDAG 22 MAJ 2024

Ortutvecklingsstrategi för Hällekis

Götene kommun har tagit fram en ortutvecklingsstrategi för Hällekis med sikte på att skapa en attraktivare och mer levande ort. Under samrådstiden 22 maj till 5 september finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Ortutvecklingsstrategin för Hällekis är ett ambitiöst program med potential att skapa en positiv och hållbar utveckling för orten. Genom samverkan mellan kommun, invånare och lokala aktörer kan visionen om ett attraktivt och levande Hällekis bli verklighet.

Strategin, som tagits fram i samråd med Hällekisbor och lokala aktörer, pekar ut sju fokusområden för att driva utvecklingen framåt:

  1. Möjliggöra bostäder för alla
  2. Utveckla stråk
  3. Utveckla arbetet med platsutveckling och marknadsföring
  4. Öka hållbart resande
  5. Meningsfull fritid
  6. Utvecklade mötesplatser
  7. Stärka klimatarbetet

Här nedan finns en kortare sammanfattning av de sju fokusområdena.

1. Möjliggöra bostäder för alla

Hällekis har goda förutsättningar för attraktiva boenden med sitt naturnära läge och starka lokala drivkrafter. För att uppnå Götene kommuns och Skaraborgs ambitiösa befolkningsmål är det viktigt att möjliggöra för fler att bo i Hällekis. Dessutom finns en efterfrågan på hyresbostäder för att öka variationen utöver den främst friliggande villabebyggelsen. Det finns planerad bostadsmark för cirka 60 bostäder, varav 30 på kommunägd mark, men dessa har ännu inte blivit bebyggda.

2. Utveckla stråk

För att förbättra stråken i Hällekis krävs åtgärder för att övervinna barriärer som vägar och järnvägen. Samarbeten med berörda aktörer är nödvändiga. Här är några specifika strategier:

Stråk till Vänern:
Ett gångstråk från centrum till Vänern saknas. Genom att skapa ett sådant stråk skulle tätortens attraktivitet öka. Det bör inkludera trygghetshöjande åtgärder som planteringar och belysning.

Strandkantstråk:
Att göra Vänerns strandkant mer tillgänglig för allmänheten skulle ytterligare öka Hällekis attraktivitet. Detta kräver dock noggrann utredning för att ta hänsyn till naturvärden.

Stråk till campingen:
En förbättrad koppling mellan tätorten och campingen, inklusive gång- och cykelvägar samt belysning, skulle göra resan säkrare och mer tillgänglig.

Dessa strategier syftar till att förbättra livskvaliteten och attraktiviteten i Hällekis genom att stärka förbindelserna inom tätorten och till dess naturliga omgivningar.

3. Utveckla arbetet med platsutveckling och marknadsföring

För att förbättra Hällekis är det viktigt att skapa en gemensam utvecklingsprocess och samverkan mellan kommun, näringsliv, fastighetsägare och föreningar. Här är några specifika åtgärder:

Marknadsföringsinsatser:
Förbättra marknadsföringen av Hällekis genom att framhäva intressanta platser och miljöer, samt informera om lediga tomter och exploateringsytor.

Utvecklingsrådets roll:
Det lokala utvecklingsrådet samarbetar med kommunen för att ta fram och följa upp en handlingsplan med regelbundna aktiviteter.

Platsutvecklingsprocess:
Denna process inkluderar medborgardialog, ett treårs-hjul för planering och årliga möten för uppföljning och samhällsbyggnad.

4. Öka hållbart resande

För att förbättra kollektivtrafiken i Hällekis finns flera åtgärder att överväga:

Kollektivtrafik:
Hällekis har goda förutsättningar med tillgång till både tåg och buss. Att öka användningen av kollektivtrafik är viktigt för klimatet och för att stödja ytterligare utveckling av tjänsterna.

Attraktivitet:
För att göra kollektivtrafiken mer attraktiv kan informationskampanjer användas. Dessutom rekommenderas en översyn av busshållplatserna för att förbättra tillgänglighet och säkerhet.

Turtäthet:
Turtätheten, särskilt till Götene, bör ses över. Även om Götene kommun har begränsade möjligheter att påverka, kan de ta upp frågan med Västtrafik under dialogmöten.

Gång- och cykelvägar:
Det finns brister i nätverket av gång- och cykelvägar. En revidering av kommunens cykelutredning har påbörjats för att adressera dessa brister.

5. Meningsfull fritid

För att förbättra rekreation och aktiviteter i Hällekis är det viktigt att göra det befintliga utbudet mer tillgängligt för fler. Här är några specifika åtgärder:

Viktiga platser:
Folkets hus och Falkängen är centrala platser för olika aktiviteter. Genom att stärka dessa platser kan fler människor ta del av rekreation och gemenskap.

Aktiviteter för unga:
Det finns ett uttryckt behov av fler aktiviteter för unga i Hällekis. Genom att skapa fler ungdomsaktiviteter kan vi främja en meningsfull fritid för unga invånare.

Bad- och aktivitetsplatser:
Det föreslås att utreda möjligheten för en kommunal badplats och att öka aktivitetsutbudet på idrottsplatsen Hellehof. Detta kan bidra till att främja folkhälsan och skapa en mer jämlik fritid för alla.

6. Utvecklade mötesplatser

För att skapa en god livsmiljö är det viktigt att utveckla olika mötesplatser i Hällekis. Här är några specifika åtgärder:

Utredningsbehov:
En fördjupad utredning bör genomföras för att identifiera befintliga mötesplatser och utforska hur de kan utvecklas ytterligare.

Nya mötesplatser:
Rekommendationen är att placera nya mötesplatser i anslutning till befintliga eller nya stråk. Detta kan skapa en mer sammanhängande och tillgänglig miljö.

Tillgänglighet och inkludering:
Vid utvecklingen av mötesplatser är det viktigt att fokusera på tillgänglighet och inkludering. Dessutom kan konstnärlig gestaltning bidra till att göra dessa platser mer attraktiva och inspirerande.

7. Stärka klimatarbetet

För att minska klimatpåverkan i Hällekis arbetar kommunen med utsläppsreducering och val av energikällor. Här är några specifika åtgärder:

Skyfallskartering:
En kartering som genomfördes 2023 identifierade rinnstråk i Hällekis som kan orsaka problem vid skyfall. För att hantera detta föreslås anläggning av våtmarker för att fördröja vattenflöden och minska skador vid kraftiga regn.

Ekosystemtjänster:
Genom att utveckla gröna ytor i Hällekis finns möjligheter att förbättra ekosystemtjänster och främja biologisk mångfald.

För mer information:

Ortutvecklingsstrategi för Hällekis
Platsutveckling Hällekis - Handlingsplan

Källa: Götene kommun