ONSDAG 24 APRIL 2024


Foto/källa: Mats Öhlund/Trafikverket

E6 förbi Stenungsund öppnar för trafik i sommar

Nu står det klart att Trafikverket öppnar E6 förbi Stenungsund för trafik tidigare än beräknat och inte som först meddelats till hösten eller senast till årsskiftet 2024.

- Vi ligger bra till med arbetet och nu när grundläggningen ute i skredområdet börjar bli klar kan vi därför revidera vår tidplan, säger projektchef Daniel Svensson.

Redan under sommaren 2024 ska den delen av E6 som raserades i skredet den 23 september 2023 öppna för trafik.

- Att släppa på trafik på E6 så snart som möjligt är vår högsta prioritet. Vi är glada över att vi inte bara håller tidplanen utan ligger före i tid, säger projektchef Daniel Svensson.

Vägen i sin helhet kommer att vara klar till årsskiftet 2024-2025. Arbeten med att färdigställa sidoområden och ramper kommer att pågå under hösten. Under 2025 kommer Trafikverket att återuppta arbetet för att lägga den sista asfaltsbeläggningen, slitlagret.

Omledningsvägnätet på väg 650 och E45 har varit högt belastat sedan skredet inträffade.

- Genom att vi släpper på trafik på motorvägen redan i sommar kan vi tidigare än beräknat styra tillbaka de stora trafikflödena till motorvägen, säger projektchef Daniel Svensson.

Bakgrund:

Natten till den 23 september inträffade ett skred i Stenungsund som fått stor påverkan på infrastrukturen i området. Skredet raserade E6 förbi Stenungsund samt omgivande vägområde. Skredet drabbade också verksamheter i området mellan E6 och den kommunala Ucklumsvägen och Norumsån. Återuppbyggnaden av E6 påbörjades veckan efter skredet.

Detta har vi gjort:
  • Omfattande geotekniska undersökningar, provtagningar och mätningar i området för att få kännedom om påverkan i marken efter skredet.
  • Sammanställt och utvärderat en stor mängd geotekniska prover inför val av grundläggningsmetod.
  • Utfört undersökningar och prover kopplat till miljö.
  • Skredsäkrat område för att kunna bygga upp E6.
Nuläge:
  • Vi arbetar med grundläggning genom installation av kalkcementpelare samt lättfyllnad i form av skumglas.
  • Vi sammanställer och utvärderar en stor mängd geotekniska prover.
  • Vi kontrollerar rörelser i marken med hjälp av ett stort antal mätpunkter.
  • Vi gör fortsatta undersökningar och tar prover kopplat till miljö.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Trafikverket