MÅNDAG 26 FEBRUARI 2024


Foto: Malin Frisell, Länsstyrelsen i Västra Götaland

Ytterligare minskning av kalkning i länets sjöar och vattendrag

Anslaget till kalkning i Västra Götalands län minskar i år med 1,7 miljoner medan de senaste årens prisökningar består. Länets kommuner får därför räkna med att stora områden blir helt utan kalk.
– Det får konsekvenser för allt övrigt vattenvårdsarbete. Vi kommer ta kontakt med berörda myndigheter för att få en samlad bild av konsekvenserna, säger Malin Frisell, Länsstyrelsen.

Förra året gjorde prisökningar på kalk och flygbränsle att kalkningen av sjöar och vattendrag kraftigt minskade. Av de 34 kommuner i länet som vanligtvis sprider kalk, drabbades 31 av neddragningen. I år ser situationen ut att bli ännu sämre.
– Kalkningen är en av de viktigaste miljöåtgärderna för länets sjöar och vattendrag och för fungerande ekosystem i försurade områden. Den är en grundläggande förutsättning för hur andra insatser vi gör för vattenmiljön lyckas, säger Malin Frisell, kalkningssamordnare på Länsstyrelsen Västra Götaland.

De största konsekvenserna av utebliven kalkning

Kalkningen i länet har pågått sedan 1970-talet. Det är en effektiv åtgärd som motverkar den försurning som orsakas av skogsavverkning och utsläpp av försurande ämnen. Utan kalk skulle pH-värdet i många av länets sjöar och vattendrag sänkas och vattnen blir återigen sura. Det medför en rad konsekvenser, bland annat:
  • Halten av oorganiskt aluminium i vattendragen ökar när pH-värdet sjunker. Aluminiumet är mycket giftigt för levande organismer.
  • Mörtens reproduktion uteblir. Mört är en viktig art för sjöars ekosystem.
  • Flera andra fiskarter som till exempel öring, får svårare att klara sig, bestånden minskar.
  • Bottenlevande arter som till exempel snäckor, sländlarver och andra insekter slås ut.
  • Fritidsfisket påverkas när fiskbestånden att fiska ifrån minskar.
  • Fiskevårdsföreningar, vars primära inkomst är avgifter från fiskekort, kan påverkas negativt.

Liknande situation i hela landet

Situationen med att anslagen inte räcker till att upprätthålla samma nivå av kalkning som tidigare är likartat för hela landet. Länsstyrelserna kommer därför samordna sig för att kartlägga och återkoppla lägesbilden till Havs- och vattenmyndigheten, HaV, som är den nationella myndighet som ansvarar för fördelningen landets kalkningsanslag.
– Syftet med samordning är att få en överblick över hur många sjöar och vattendrag som inte kommer kunna kalkas i olika delar av landet. Det är viktigt att Havs- och vattenmyndigheten får en samlad bild av konsekvenserna för kommunerna i hela landet, säger Malin Frisell.
Länsstyrelsen har också en dialog med de kommuner i länet som berörs.

Fakta kalkningsanslaget

  • Staten har sedan 1970-talet finansierat kalkning av sjöar och vattendrag. Det är en effektiv åtgärd för att motverka försurning orsakad av skogsavverkning och utsläpp av försurande ämnen.
  • 2023 var anslaget 172 miljoner kr, i nivå med tidigare år. De senaste årens kraftiga prisökningar på kalk resulterade då i att kalkningen ändå minskade från 14 300 ton till 11 600 ton, en knapp femtedel.
  • 2024 är anslaget 160 miljoner kr. För Västra Götalands del innebär det en minskning på drygt 1,7 miljoner jämfört med 2023.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland