FREDAG 27 OKTOBER 2023

Kommunen röjer vid Emils bad

I området vid Emils bad fanns det en del döda träd och träd i sämre skick, dessa har nu kommunen tagit ner och passat på att röja undan grenar och sly längs med cykelbanan.

Vid Emils bad i Hällekis är det tyvärr ett flertal askar som dött. I samband med att dessa togs ner gallrades en del björk för att gynna bokar och andra ädellöv. Vi passade även på att friställa ett par ekar och lönnar för att skapa framtida evighetsträd.

Det fanns tyvärr även några alträd i sämre skick som stod nära elledningen som togs ner, samt några träd som lutade väldigt mycket över mot grannfastigheten.

Vi passade även på att röja upp längs med cykelbanan för att öppna upp för gatlyktorna och för vinterväghållningen.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Götene kommun