TISDAG 17 OKTOBER 2023


Bild av Pexels från Pixabay

Omfattande skydd av skog i Kållands skärgårdar

Prästlönetillgångarna i Skara stift har nyligen tecknat ett avtal med staten om att stärka skyddet av skog och vattenområden i Kållands skärgårdar. Skyddet omfattar drygt 360 hektar skogsmark.

För ungefär tio år sedan fick Prästlönetillgångarna i Skara stift en lista från Länsstyrelsen med intressanta markområden för bildande av nya naturreservat, eller stärkt skydd, av skog inom befintliga naturvårdsområden. Skogen och vattenområdena i det största området på den listan, en fastighet på västra sidan av Kållandsö och Spårön, har nu avsatts med just detta syfte.

-För Svenska kyrkan och Skara stift är det mycket betydelsefullt att detta naturreservat kan bidra till, det av UNESCO utsedda, biosfärsområdets utveckling. Att bevara och utveckla biologisk och kulturell mångfald, skydda och bibehålla ekosystemen och bidra till de öppna landskapens viktiga vård genom att bruka, men inte förbruka, så att besökare kan njuta av naturreservatet på olika sätt som vandring, paddling och sjöliv säger Gert Adolfson, Egendomschef och Stiftsjägmästare för Prästlönetillgångarna i Skara stift.

Kållands skärgårdar är sedan tidigare ett så kallat naturvårdsområde med höga naturvärden och utmärkta förutsättningar för ett aktivt friluftsliv. För att bevara och utveckla naturvärdena arbetar Länsstyrelsen med att stärka skyddet av bland annat skog i området. Genom att göra om naturvårdsområdet, och även utöka skyddet arealmässigt, till ett naturreservat. Prästlönetillgångarna i Skara stift ser som positivt på att skyddet av området stärks, både utifrån ett rent naturperspektiv och för att det skapar förutsättningar för en utveckling av besöksnäringen inom ekoturism med till exempel vandring, cykling och paddling.

- Genom bildandet av naturreservat kan allmänheten få ännu bättre tillgång till den fantastiska miljön i området, samtidigt som det också ger ett högre skydd för den värdefulla naturen, säger Joakim Källman, skogsförvaltare för Prästlönetillgångarna i Skara stift.

Prästlönetillgångarna i Skara stift förvaltar cirka 25 000 hektar produktiv skogsmark och 10 000 hektar jordbruksmark. Skogsbruket sköts i egen regi och just synen på skogsbruket har förändrats mycket de senaste åren. Genom att den skog som tidigare skötts som produktionsskog nu avsätts som naturreservat utvecklas naturvärdena i området.

-Det avtal som Länsstyrelsen har tecknat med Prästlönetillgångarna i Skara stift är ett av de större enskilda avtal som staten någonsin har tecknat för skydd av skog i denna del av landet, säger Johan Jannert, chef på Enheten för naturskydd på Länsstyrelsen. Det bidrar på ett väsentligt sätt till att vi ska nå miljömålet för Levande skogar i länet.

Några av de arter som kommer att dra nytta av det stärkta skyddet i området är havsörn, fiskgjuse. och lärkfalk. Men även andra naturvårdsintressanta arter som tallticka och gammelekslav kommer att dra nytta av att skyddet stärks.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Svenska kyrkan - Skara stift