TORSDAG 12 OKTOBER 2023


Provkonsert den 1 september 2006 med anledning av planerna på att då bygga en amfiteater i Stenbrottet

Regeringen vill se fler musikscener i hela landet

Regeringen ger Statens kulturråd i uppdrag att kartlägga tillgången till musikscener i hela landet och undersöka musikområdets förutsättningar att få tillgång till och nyttja ändamålsenliga lokaler.

Under de senaste åren har det pågått en diskussion om ökade svårigheter att finna lokaler för livemusik och om nedstängning av redan befintliga musikscener. Regeringen ser ett behov av att identifiera hur befintliga relevanta statliga lokaler i större omfattning kan nyttjas som musikscener.

– Tillgången till musikscener runt om i landet är en viktig faktor för att nå de nationella kulturpolitiska målen. Möjligheten att ta del av kultur är avgörande för att skapa platser som människor vill bo på och besöka. Tillgången till rikt kulturliv och musikscener bidrar till städers och platsers attraktivitet och utveckling, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

Regeringen ger därför Statens kulturråd i uppdrag att undersöka musikområdets förutsättningar att få tillgång till och nyttja lämpliga lokaler. Statens kulturråd ska även föreslå hur gynnsamma förutsättningar för musikscener kan skapas genom samverkan mellan det offentligt finansierade kulturlivet och privata aktörer samt beskriva de hinder som eventuellt finns kring tillgången till musikscener. Statens kulturråd ska vid genomförandet av uppdraget inhämta synpunkter från regioner och kommuner samt relevanta aktörer inom musikområdet.

Statens kulturråd ska lämna en slutredovisning av uppdraget till Kulturdepartementet senast den 30 september 2024.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Kulturdepartementet