ONSDAG 23 AUGUSTI 2023

Stor surrsatsning i Götene när barn förvaltar ängsmark i centralt stråk

Det är ett allvarligt läge för pollinatörer runt om på jorden. Följderna kan även bli dramatiska för oss människor då hela ekosystem riskerar att kollapsa. På fredag samlas små och stora, gamla som unga för att göra lokala insatser som kan bidra och stärka möjligheterna för insekternas förökning och överlevnad. Projektet som pågår till och med 2024 innebär att stärka den gamla banvallen med ökad biologisk mångfald och på så sätt skapa ett sammanhängande habitat för pollinerare så som fjärilar, bin och humlor. Dessutom satsas det på kunskapsdagar 25 och 26 augusti till vilka förskolebarn, skolelever, industripersonal och alla som är nyfikna välkomnas att vara med.

I Biosfärområdet, som utnämnts till ett av världens modellområden för hållbar utveckling, kände Semper att de ville bidra till en förbättring. En satsning pågår därför i Götene i samverkan mellan Semper, Götene kommun och Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Fler medverkande är Naturskyddsföreningen Götene- Kinnekulle och Spektrum, som är en sammanhållande länk mellan förskolorna i Götene kommun. Tack vare satsningen har fler företag uttryckt att de också har mark som kan användas för ökad biologisk mångfald.

Den gamla banvallen kommer att förskönas med växter, insektshotell och blommor. Skyltar kommer informera om vikten av att värna naturens ekosystem och dess pollinerare. Projektet medför också en komplettering av ängsmark, buskar och växter av biologiska värden som finns vid befintlig gång och cykelstråk, genom nyplantering och pollineringsinriktade insatser. Satsningen grundas på kunskapsuppbyggnad om grönstråkets ekologiska karaktär och hur besökare kan uppleva och förstå de ekosystemtjänster som projektet ska kommunicera på ett lättillgängligt sätt. Insatserna kommer mer specifikt att ske utmed den gamla järnvägsbanken mellan Lidköpingsvägen och väg 44, längs ett flitigt använt vandrings- och cykelstråk.

Fredagen 25 augusti kl.9-16 och lördagen 26 augusti kl.10-14.
Plats: den gamla järnvägsbanken mellan Lidköpingsvägen och väg 44, Götene.
Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle