TORSDAG 1 DECEMBER 2022


Bild av Thomas G. från Pixabay

Fortsatt lukt- och smakbortfall vanligt bland personer som genomgått mild covid-19-infektion

De som har genomgått en mild covid-19-infektion upplever i högre utsträckning symtom jämfört med personer som inte haft covid-19. Förlust av lukt och smak är starkast kopplat till att ha haft en covid-19-infektion medan exempelvis sömnsvårigheter, oro och huvudvärk är lika vanligt hos dem som inte smittats. Det visar en studie från Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Det saknas kunskap om postcovid och framförallt om hur vanligt det är. Vi ville undersöka om en covid-19-infektion resulterade i kvarvarande symtom även hos dem som haft en mild infektion, säger Simon Larsson, läkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och forskare vid Göteborgs universitet samt huvudansvarig för studien.

Förra året inledde forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset en studie för att undersöka symtomen vid postcovid och hur vanligt det är bland personer som haft en mild covid-19-infektion. Drygt 55 000 personer av den vårdpersonal som testades för covid-19 i Västra Götaland bjöds in för att delta i studien och besvara en enkät. Enkätsvaren kopplades sedan till om personen testats positiv för covid-19 eller inte.

Fokus på personer som inte varit så allvarligt sjuka

– Vi ville få svar på några av de viktigaste frågorna kopplat till postcovid, det vill säga vilka de långvariga symtomen är och framför allt hur vanliga de är. När studien planerades var de flesta studier om postcovid baserade på personer som varit så svårt sjuka i covid-19 att de behövt sjukhusvård. Vi ville undersöka hur vanligt postcovid är bland personer som inte varit så allvarligt sjuka.

Personerna som deltagit i studien har fått svara på om de upplevt något av 28 olika symtom som exempelvis lukt- och smakbortfall, huvudvärk och koncentrationssvårigheter under de senaste 30 dagarna. De har också fått skatta sin funktionsnivå samt hur de upplever sin aktuella hälsa. Resultaten visar att de flesta symtom är vanligare i gruppen som haft covid-19 även tre månader efter genomgången infektion jämfört med personer som inte hade haft covid-19. I gruppen som haft covid-19 skattade man också sin hälsa och funktion i vardagen något lägre jämfört med den grupp som inte hade haft covid-19.

Förlust av lukt eller smak vanligaste symtomet

– Det överlägset mest specifika symtomet för covid-19 var förlust av lukt eller smak, följt av andfåddhet och symtom från bröstkorgen. Flera symtom var dock lika vanliga bland dem som inte haft covid-19. Det vi kan säga är att de som hade haft infektionen i högre utsträckning upplever symtom jämfört med en person som inte hade haft infektionen. Självskattad hälsa och funktionsnivå var lägre bland kvinnor och personer över 35 år som haft covid-19 jämfört med dem som inte haft infektionen. Däremot såg vi ingen skillnad mellan grupperna bland män och yngre personer.

Forskarna menar att de resultat man kunnat visa hittills utgör en viktig pusselbit för att lära sig mer om postcovid och i vilken utsträckning covid-19 påverkar hälsan bland dem som genomgått en mild infektion. Nästa steg blir att titta närmare på samband mellan olika symtom hos dem som upplever att deras hälsa påverkas av covid-19.

– Det är viktigt att veta hur vanligt problemet är och vad man mer specifikt bör titta efter i den här gruppen. Många av symtomen är också väldigt vanliga bland folk i allmänhet. Det är också viktigt att veta om det är specifika patientgrupper som drabbas. Till exempel har det kommit studier som visat att vaccinerade har färre besvär på sikt. Deltagarna i vår studie var ovaccinerade.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Sahlgrenska Universitetssjukhuset