TORSDAG 18 AUGUSTI 2022


Gränskommissionerna från Sverige, Norge och Finland - Foto: Lantmäteriet

Tre länder möttes vid Treriksröset för att uppmärksamma restaureringen av riksgränserna

Idag möttes Sveriges, Norges och Finlands riksgränskommissioner vid Treriksröset för att uppmärksamma restaureringen av de gemensamma riksgränserna. ”Det är en starkt symbolisk gest av vänskap mellan våra tre länder då vi möts idag för att åter bekräfta den gemensamma gränsen. Entydiga gränser är viktiga i dagens Europa”, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på Lantmäteriet och tillika gränsöverkommissarie.

Vid Treriksröset möts Sveriges, Norges och Finlands riksgränser. I samband med översynerna av riksgränserna mellan Sverige och Norge 2020–2024 samt Norge och Finland 2022–2025 restaureras även Treriksröset.

- Gränskommissionerna har gjutit om fundamentet med flera hundra kilo betong, utfört underhåll på de tre hjärtstenarna på rösets topp som symboliserar länderna samt målat om med ny gul färg. Så nu är det i gott skick och står stadigt i många år framöver, berättar Martin Lidberg, svensk gränskommissarie.

Gränskommissionernas representanter inspekterade Treriksröset

Under dagens besök vid Treriksröset genomfördes en inspektion av restaureringen av själva röset. Kommissionerna ansåg att de utförda arbetena var ändamålsenliga och att riksröset har satts i gott skick.

- Allt ser bra ut! Väl underhållna och entydiga riksrösen samt en uppröjd gränsgata tydliggör gränsens läge och är till nytta för allmänhet, besöksnäring och myndigheter. De bidrar också på sikt till att det vänskapliga förhållandet mellan länderna bibehålls, säger Dan Norin, geodetisk expert i den svenska gränskommissionen.

Inspektionen avslutades med att alla representanter skrev under ett protokoll som bekräftar gränsmarkeringen.

- Det är viktigt att vi har en god relation med våra angränsade länder där vi är överens om var våra landsgränser går. De gemensamma gränsinspektionerna och kommissionsmötena är ett tecken på god vänskap och gott samarbete mellan Norge, Finland och Sverige, avslutar Susanne Ås Sivborg.

Foto/källa: Lantmäteriet

Riksgränsöversynen mellan Sverige och Norge fortsätter

Den svenska gränskommissionen vid Lantmäteriet, för översynen av riksgränsen mellan Sverige och Norge 2020–2024, jobbar hårt med riksgränsens gränsmärken och gränsgata. Hittills har ungefär tre fjärdedelar av riksrösena restaurerats på den del av gränsen som Sverige ansvarar för.

Fakta om Treriksröset
  • Ett röse byggdes 1897 av ryssar och norrmän för att markera de tre rikenas gräns – Norge, Sverige och Ryssland (nuvarande Finland).
  • 1901 godkändes gränsmarkeringen för första gången av alla tre länder.
  • Den nuvarande cementformationen uppfördes 1926.
  • 2006 restaurerades Treriksröset senast.
  • Fem liter gul färg och 260 kilo murbruk gick åt vid restaureringen 2022.
  • Treriksröset är den nordligaste trelandspunkten i världen.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Lantmäteriet