TISDAG 9 AUGUSTI 2022


Kyrkoruinen på Lurö sommaren 2021 - Foto/källa: Värmlands Museum

Värmlands Museum genomför nya arkeologiska undersökningar på Lurö

Mellan 22 och 31 augusti kommer arkeologer från Värmlands Museum att än en gång utföra arkeologiska utgrävningar på Lurö i Vänern. Årets undersökningar kommer att beröra den tidigmedeltida kyrkoruinen såväl som boplatslämningar från stenåldern.

Kyrkoruinen

Fram till den första arkeologiska utgrävningen på Lurö 1989 tolkades ruinen på ön som resterna efter ett kloster som skulle funnits här under en kort period på 1100-talet. Utgrävningarna visade att det istället var ruinerna efter en stor stenkyrka.

2021 års utgrävningar på Lurö kunde bekräfta att det funnits en cirka 9x5 meter stor tillbyggnad dikt an och söder om den tidigmedeltida stenkyrkans långhus. Dateringar av matrester inne ifrån tillbyggnaden visar att denna har varit i bruk så tidigt som under perioden mellan 1030-talet och tidigt 1200-tal. Dessa dateringar stöder på så sätt de resultat som tidigare antytt att stenkyrkan kan ha byggts så tidigt som före år 1050 e Kr, vilket gör den till en av de allra äldsta i Norden.

Med 2022 års undersökning vill vi försöka ta reda på vad kyrkans tillbyggnad kan ha använts till och hur stor den kan ha varit. Fynden från mathantering och det faktum att man har varit tvungen att gå igenom tillbyggnaden för att ta sig in i kyrkan, gör att man måste ställa sig frågan om det trots allt kan ligga någon sanning i traditionerna om ett kloster på ön. För att försöka svara på detta kommer delar av det inre av tillbyggnaden att undersökas. Fynd och konstruktionsdetaljer kommer att bli viktiga pusselbitar för att svara på frågan om tillbyggnadens funktion.

Stenåldersboplatsen

Efter 2021 års undersökning vet vi att det funnits en fast bosättning på ön redan för 4000 år sedan. Kompletterande undersökningar vill svara på vilken typ av byggnader människorna bodde i och vad de livnärde sig av. Hittills finns inga tecken på att man varit jordbrukare, men sådana spår i form av ben efter tamboskap och förkolnade växtrester efter odlade växter letar arkeologerna efter vid årets undersökning.

Visningar

Visningar av utgrävningarna kommer att ske onsdag 24 augusti och lördag 27 augusti kl 13. Samling vid kyrkoruinen. Visningarna är kostnadsfria.

Projektet möjliggörs med medel från Lennart J Hägglunds stiftelse och Aagot och Storjohanns stiftelse.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Värmlands Museum