TORSDAG 2 JUNI 2022

Nu startar planeringen för närmare 150 bostäder i Filsbäck

Inför Samhällsbyggnadsnämndens möte den 7 juni ligger ett förslag om att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att inleda planarbete för de östra delarna av Filsbäck/Truve. I beslutet ingår också godkännande av ett upprättat markanvisningsavtal med Erik Hemberg Fastighets AB. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse och eventuell centrumverksamhet i anslutning till Filsbäcks Golfklubb. Inom projektet skall också Gamla Götenevägen omgestaltas till en stadsgata.

Skissen som ligger till grund för planuppdraget är framtagen i dialog med kommunen och inrymmer totalt ca 16 000 m² BTA (Bruttoarea) söder om Gamla Götenevägen och ca 5 000 m² BTA norr om vägen. I först hand planeras bostäder men i anslutning till golfklubbens lokaler finns viss centrumplanering, som t ex restaurangverksamhet. Bostadshusen är tänkta som såväl par- och radhus som flerbostadshus. Tillskottet av nya boendeformer i Filsbäck, som idag helt utgörs av friliggande hus är viktigt, och den nya bebyggelsen bidrar med trygghet, såväl trafikal som social. Detta stärker karaktären av stadsgata utmed Gamla Götenevägen – vilket är ett av målen med projektet. Bilparkering avses lösas i gemensamma ytor på mark.

Den aktuella ytan består idag av tre huvudsakliga karaktärer. En större del utgörs av jordbruksmark, marken i öst närmast golfklubben utgörs av klippta gräsytor och ett mindre område, norr om Gamla Götenevägen, utgörs av ungskog. Det finns också biotopskyddade strukturer i form av björkalléer samt ett äldre dike som kan innebära visst naturvärde. Planarbetet får utvisa hur dessa naturvärden ska hanteras, genom justering av planförslaget eller möjligtvis kompensationsåtgärder.

- Det känns roligt att vi nu kan föreslå nämnden att starta utvecklingsarbetet i denna del av kommunen och bli än mer konkreta i nästa steg. Vi har i förberedelserna haft ett bra samarbete med exploatören och Lidköpings golfklubb och jag är övertygad att detta goda samarbete fortsätter. Utvecklingen av Filsbäck är viktigt då hela Lidköping växer, Säger Urban Olsson, Förvaltningschef på Samhällbyggnad.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Lidköpings kommun