ONSDAG 1 JUNI 2022


Bild av veverkolog från Pixabay

Efterfrågan på vildsvinskött ökar

Under de senaste två åren har Jordbruksverket satsat på viltprojekt som haft som mål att nå ut med vildsvinskött till konsumenter. Nu ökar efterfrågan på vildsvinskött och Jordbruksverket sprider resultaten av de framgångsrika projekten vidare.

Regeringen gav i april 2020 fyra myndigheter i uppdrag att förenkla försäljningen av vildsvinskött, det så kallade Vildsvinspaketet. Det budskap som marknaden nu signalerar är att efterfrågan har ökat så mycket att det på flera håll råder brist på vildsvinskött.

– Det är glädjande att efterfrågan på svenskt vildsvinskött har ökat, säger projektledare Camilla Bender Larson på näringsutvecklingsenheten. Tillgången på vildsvin skiljer sig åt mellan olika regioner, men klart är att det finns områden där stammen fortfarande är för stor. Vårt uppdrag med att öka efterfrågan på vildsvinskött syftar till att hålla vildsvinsstammen på en nivå som är acceptabel och i balans.

Balans i kedjan

Det finns många intressenter längs hela kedjan; jägare, markägare, ägare av vilthanteringsanläggningar, ansvariga för privata och offentliga restauranger, grossister och aktörer inom detaljhandeln.

– För att få en fungerande och balanserad viltkedja, där utbudet motsvarar efterfrågan, krävs att samarbetet fungerar. Det måste också ges förutsättningar för aktörer som hanterar vildsvinskött att kunna bli lönsamma så att det svenska vildsvinsköttet hamnar på tallrikarna i både offentlig sektor, på restaurangerna och i konsumenternas kök, säger Camilla Bender Larson.

Länsstyrelserna i län med vildsvin är också myndigheter som jobbar med frågan.

– Länsstyrelserna i vildsvinslänen har reviderat sina regionala förvaltningsplaner för vildsvin. Vi hanterar även regeringens förstärkning av landsbygdsprogrammet för att stödja investeringar och samverkan i vildsvinskedjan, säger Ulf Larsson projektledare vid Länsstyrelsen i Kronoberg.

Goda exempel

Jordbruksverket beviljade under hösten 2020 pengar till 13 projekt och under våren 2021 till ytterligare fyra projekt som ska bidra till att nå målen i regeringsuppdraget. Projekten har en bred spännvidd. De omfattar hela viltvärdekedjan med fokus på konsument och marknad och skapar förutsättningar för måltidsupplevelser i hemmet, på restaurangerna och i de offentliga köken.

Det handlar om ekonomiskt stöd till
  • marknadsföring
  • kommunikation
  • kunskapshöjande åtgärder inom upphandling
  • förädling, exempelvis mathantverk
  • samarbete mellan berörda parter inom hela livsmedelskedjan


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Jordbruksverket