ONSDAG 24 NOVEMBER 2021


Gullängen. Nytt naturreservat i närheten av Broddetorp, Falköpings kommun - Foto/källa: Länsstyrelsen i Västra Götaland

Gullängen - nytt naturreservat i Falköpings kommun

Länsstyrelsen har beslutat att skydda 53 hektar lövskog och betesmarker vid Broddetorp som naturreservat. Det nya reservatet bär namnet Gullängen. Ett sött namn på ett vackert område.

Det vilar numera en närmast pastoral frid över markerna. Annat var det förr. Gullängens jordar består av svett och möda. Det här är nämligen gamla slåtter- och betesmarker.

Gullängen är ett så kallat småskaligt landskap. Ett lapptäcke av öppna gräsmarker, rikkärr, hagmarker, grova ekar, hassellundar, ädellövskogar och sumpskogar.
Alla dessa skiftande miljöer, kombinerade med en ganska kalkrik berggrund, ger ett mycket rikt växt- och djurliv. Här finns också flera hotade eller sällsynta arter. En fristad för liv som har svårt att finna en stillsam plats i vår hektiska tid.

Naturreservatets märkligaste miljöer finns i norr. Det rör sig om små våtmarker som kallas för extremrikkärr. Extremrikkärr är oerhört rika på mineraler. I synnerhet kalcium. Däremot är det ont om fosfor. Det betyder, märkligt nog, att rikkärren är ganska näringsfattiga.
Den här parallella rikedomen och fattigdomen passar perfekt för vackra orkidéer som kärrknipprot, ängsnycklar, sumpnycklar, nattviol och flugblomster.

Södra delen av reservatet är rikt på fornlämningar. Gravfält och fornåkrar vittnar om att människor länge dragits till platsen.
Det löper redan flera lättvandrade leder genom området.
- Vi planerar faktiskt att anlägga ytterligare en led, berättar biologen Henrik Roos på Länsstyrelsen.
- Gullängen är verkligen perfekt för blå- och vitsippsvandringar i april och en gökotta i maj, tipsar han.

Det nya reservatet ligger vid foten av Brunnhemsbergets västsluttning. Ungefär en kilometer öster om Broddetorp, i Falköpings kommun.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland