MÅNDAG 23 AUGUSTI 2021


Foto/källa: Lantmäteriet Creative Commons, CC0

Utveckling av hamnområdet i Lidköping

Lidköpings hamnområde kommer att behöva utvecklas och förutsättningar för att möta framtidens krav förbättras. Nya slussar planeras i Trollhättan och dom kommer att ha kapacitet för större fartyg i Vänern. Detta ställer krav på att åtgärder och investeringar som utförs gällande hamnen ska tillgodose behoven både kortsiktigt och i ett långsiktigt strategiskt perspektiv.

- Koncentrering av Hamnverksamheten till den östra sidan är bra för näringslivets utveckling i kommunen, säger Jonas Sundström, ordförande i Kommunstyrelsen.

Att hamnverksamheten behöver flyttas från västra till östra sidan blev aktualiserat 2019, då en omfattande undersökning visade att den nuvarande kajen har bristande bärighet. Större delen av den befintliga kajen har sedan dess varit avstängd.

Hamnflytten behövs dock av flera anledningar. Det handlar om kommunens planer för exploatering av Västra hamnen som bland annat syftar till att knyta samman Lidköpings centrum med Vänern. Utveckling av boende, arbete och fritid i området. En fortsatt utveckling av hamnverksamheten i Lidköping i ett längre perspektiv där nya lagrings- och omlastningsområden på den norra delen av Östra hamnområdet behövs.

I dagarna har resultatet av den beställda förstudien kommit. Förstudien beskriver hur flytten och utvecklingen av hamnen ska ske. Förstudien som utförts av PortEngineering AB har fokus på förutsättningar, förslag på insatser och till det hörande kostnader. Nu kommer förstudien att presenteras för politikerna inför kommande politiska ställningstagande och beslut.

- Vi behöver skapa en helhetsbild av det kommande arbetet. Det är komplext då vi måste planera lösningen ur flera vinklar, det är unikt och viktigt för Lidköping som stad men också för Vänersjöfarten som helhet, säger Gustav Edvinsson, ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Att flytta och utveckla en hamn

Att flytta och utveckla en hamn tar tid, är komplext och kräver en stor investering. Därför är det viktigt att utvecklingen sker i flera steg. Den totala investeringen kommer delas upp i etapper och ske över lång tid och beräknas uppgå till cirka 380 miljoner kronor enligt förstudien för en fullt utbyggd hamn.

Inledningsvis handlar det om en investeringsinsats om cirka 20 miljoner kronor för att skapa mer yta för lastning och lossning. I kommunens tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen avser kommunen att begära en genomförandetid på 15 år. Vid behov eller särskilda skäl kan genomförandetiden förlängas med ytterligare 10 år. I den långsiktiga investeringsplanen 2022-2031 har Kommunfullmäktige avsatt 105 miljoner för utvecklingen av Östra hamnen.

Utbyggnaden av Östra hamnen bedöms ske i flera steg:
  • Ansöka och få det erforderliga tillståndet för vattenverksamhet som krävs för utveckling av hamnområdet. Det är Mark- och miljödomstolen som beslutar om tillståndet.
  • Ersätta de ytor som försvinner i Västra hamnen, bygga ny kaj och muddring.
  • En fullt utbyggd hamn och anpassning av farled och inseglingsränna.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Lidköpings kommun