MÅNDAG 10 MAJ 2021


Alkonblåvinge - Foto/källa: Lars Sjögren

Alkonblåvinge – en hotad dagfjäril i vårt län

De senaste åren har det uppmärksammats att antalet insekter minskar, inte minst våra pollinatörer. Det gäller även våra dagfjärilar. I Västra Götaland har vi ett särskilt stort ansvar för alkonblåvingen, en av landets fjärilsarter som framför allt finns i vårt län.

Landskapet idag brukas intensivt och förändringen till dagens landskap har gått succesivt och varit omfattande under de senaste 150 åren. Det betyder att viktiga livsmiljöer för dagfjärilarna som blomrika marker och halvöppna bryn har minskat stort.

Det finns i dagsläget tio åtgärdsprogram för dagfjärilar där länsstyrelser gör riktade åtgärder tillsammans med markägare, föreningar, kommuner med flera för att rädda arterna. I Västra Götalands län arbetar vi med alkonblåvinge, fetörtsblåvinge och svartfläckig blåvinge.

– Trots flera års arbete med åtgärder är läget allvarligt. De naturliga ängs- och betesmarker som hyser den rikaste fjärilsfaunan har minskat dramatiskt, säger Anna Stenström, biolog på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Minskningen av livsmiljöerna gör att delpopulationerna krymper och att de isoleras från varandra. Riskerna för genetisk utarmning ökar och motståndskraften för att klara av slumpmässiga händelser (som torkan 2018) minskar. Många av dagfjärilarna är beroende av andra arter för att klara hela sin livscykel, vissa lägger till exempel enbart sina ägg på en viss blomma.

– För att vända trenden behövs många fler och större åtgärder för att skapa blomrika marker i hela landskapet. De hotade dagfjärilarna behöver dessutom utökade livsmiljöer precis där de finns kvar och att de andra arterna som de behöver för sin livscykel också finns i tillräckligt stor mängd, säger Anna Stenström avslutningsvis.

Läs mer: Hotade djur och växter | Länsstyrelsen Västra Götaland - välj alkonblåvinge

Nyhet från Naturvårdsverket med länk till aktuell rapport: Två arter av fjärilar kan ha försvunnit från Sverige


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland