TORSDAG 6 MAJ 2021


Bild av jacqueline macou från Pixabay

Regeringen beslutar om nya jakttider

Regeringen har i dag beslutat om nya tider för jakt som regleras i jaktförordningen. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2021.

De beslutade ändringarna innebär att samtliga jakttider har setts över och uppdaterats för att anpassas utifrån rådande förhållanden. Beslutet bygger på ett gediget och brett förankrat underlag från Naturvårdsverket. Även tiderna för jakt och jaktträning med hund ändras och förutsättningarna att bedriva renskötsel i nationalparker förbättras.

– Det är bra att arbetet med att se över våra jakttider är klart. Det var över 20 år sedan en systematisk genomgång gjordes, så den här översynen var nödvändig för att vår viltförvaltning ska följa med i tiden. I ett beslut som detta är det många olika och ibland vitt skilda intressen som ska tillgodoses, och jag tycker att vi har hittat en bra balans för såväl jakt och jordbruk som skog och djur, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Bakgrunden till översynen är att regeringen genom jaktförordningen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att vart sjätte år se över de jakttider som regleras i förordningen och vid behov föreslå ändringar. Detta är den första översynen som har gjorts sedan uppdraget lämnades 2018. Den förra systematiska översynen genomfördes 2000.

Utöver ändringarna i jaktförordningen kommer regeringen framöver också att verka för att företrädare för skogsbruket och Svenska Jägareförbundet arbetar fram ett gemensamt förhållningssätt när det gäller den framtida jakten på kronhjort.

– Rörande klövviltsförvaltningen är jag positiv till det befintliga handslag som funnits, det vill säga den överenskommelse om gemensamt förhållningssätt som Svenskt Skogbruk och Svenska Jägareförbundet enades om 2016. En avsiktsförklaring om ett omtag för samförvaltning av skog och klövvilt vore bra för Sverige, säger landsbygdsministern.

Vidare avser regeringen återkomma med förslag på åtgärder som syftar till att förebygga olaglig jakt i nationalparker.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Näringsdepartementet/Regeringen