FREDAG 30 APRIL 2021


Forsviks bruk - Foto/källa: Förvaltningen för kulturutveckling

Kulturturism som motor i platsers utveckling

Kulturmiljöer och äldre kulturlandskap är attraktiva besöksmål och intresset för att besöka dem har ökat sedan flera år. Pandemin har bara förstärkt den trenden. Besökare genererar intäkter till platsen och lokala företag men man riskerar att bli säsongsberoende. Vi skall därför i projektet BeCULTOUR fokusera på hur man kan stärka kopplingen mellan besöksnäringen och övrig utveckling på platsen. Hur tar vi tillvara på möjligheten att allt fler uppskattar kulturmiljöer? Kan vi få fler att flytta hit eller etablera företag på platsen? Hur kan nya samarbeten och innovationer mellan företag och aktörer på platsen stärkas?

BeCULTOUR är ett treårigt europeiskt forskningsprojekt inom Horizon 2020. Förvaltningen för Kulturutveckling, Västra Götalandsregionen, Karlsborgs kommun och Marks kommun kommer att samarbeta med fem andra regioner samt flera universitet under tre år. Två industrihistoriska besöksmål, Rydal och Forsvik är i fokus.

Tillsammans med företag, föreningar och personer i kommunerna kommer förslag tas fram för att se hur man kan stärka platsens utveckling långsiktigt. Det mest innovativa förslaget kommer att kunna delta i ett stort Hackaton i Bryssel nästa år och få hjälp att utveckla sin idé vidare.

Inom ramen för BeCULTOUR kommer vi att ta fram långsiktiga utvecklingsplaner för Forsvik och Rydal där vi också har konkreta förslag på hur insatserna skall finansieras.

I maj börjar vi med en kartläggning som pågår hela sommaren. Vi skall samla in information genom bland annat intervjuer av nyckelpersoner och besökare på orten, ta tillvara erfarenheter från aktörer på platsen men också göra avancerade analyser av statistik kring besökare via sociala medier.

- BeCULTOUR börjar inom kulturturismen men har ett mycket bredare perspektiv på hela platsens utveckling. Vi har goda förutsättningar i Västra Götaland eftersom besöksnäringen redan pekat ut kopplingen mellan turism, hållbarhet och lokal utveckling i initiativet Hållbarhetsklivet, säger Björn Ohlén, projektledare Förvaltningen för Kulturutveckling.

Innan sommaren kommer vi att påbörja samarbetet mellan aktörer i Rydal och Forsvik. Vi kanske behöver börja digitalt men förhoppningsvis har vi möjlighet att träffas på riktigt efter sommaren. Följ projektet på www.vgregion.se/kulturutveckling/becultour.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från:
Förvaltningen för kulturutveckling - Västra Götalandsregionen