TORSDAG 25 MARS 2021


Så här kan en krislåda se ut - Foto: Thomas Henrikson

Fler unga planerar att stärka sin hemberedskap

MSB har för andra gången under pandemin låtit genomföra en enkätundersökning om hur människors syn på det egna ansvaret, hemberedskap och kriser har påverkats. Resultaten visar bland annat att majoriteten bedömer att de skulle klara sig i minst tre dygn utan hjälp från samhället och att fler unga planerar att stärka sin hemberedskap.

Resultaten av den nya undersökningen visar bland annat:

– Skillnaderna mellan undersökningarna 2020 och 2021 är ofta små. I vissa fall har det skett en nedgång vilket kan bero på att människor nu har en bättre bild av vad det innebär att vara förberedd, säger Christina Andersson som arbetar med riskkommunikation på MSB.

Siffrorna är på ungefär samma nivå som vid undersökningen 2020.

Yngre planerar öka hemberedskapen

Den yngsta åldersgruppen, 18-29 år, planerar i högre utsträckning än andra att öka sin beredskap. Det är positivt, eftersom yngre bedömer att de klarar sig kortare tid utan samhällets stöd än vad andra åldersgrupper gör.

Några frågor i undersökningen handlar om huruvida pandemin lett till att man handlat mer än normalt av vissa varor. Bland de 24 procent som handlat mer än normalt skiljer sig beteendet i de olika åldersgrupperna. Åldersgruppen 18-29 år uppger i större utsträckning, 39 procent, att de handlat mer än normalt jämfört med äldsta åldersgruppen, 65-74 år, där motsvarande siffra är 14 procent.

Populärt stärka hemberedskapen med ficklampa, vevladdare och stormkök

Mat, mediciner och hygienartiklar är de vanligaste varorna man skaffat för att öka sin hemberedskap. Jämfört med förra årets undersökning har fler av de svarande nu även tillgång till andra typer av ljus- och värmekällor än eldrivna, stormkök samt alternativa strömkällor som vevladdare.

Drygt 70 procent anser att allmänheten har tilldelats ett helt rimligt eller ganska rimligt ansvar för krishanteringen under pandemin. Det är en minskning med 11 procentenheter jämfört med 2020. Årets resultat visar att fler är negativa till myndigheternas hantering och fler tycker att individen inte tar ansvar eller agerar nonchalant.
– Min tolkning av resultatet är att ansvarskänslan minskar under en kris om människor upplever att ansträngningarna inte sker solidariskt eller har effekt på samhällets hantering av pandemin, säger Christina Andersson.

Resultaten framgår av en webbenkät som MSB låtit undersökningsföretaget Attityd genomföra mellan 15 februari och 1 mars 2021. Undersökningen baseras på svaren från drygt 1000 respondenter. En liknande undersökning genomfördes i maj 2020.

    Detta är en nyhet/pressmeddelande från: MSB