ONSDAG 10 MARS 2021

Sverige har fått 131 nya naturreservat

Totalt ökade ytan av naturreservat i Sverige med drygt 159 000 hektar 2020. Det innebär att ännu mer värdefull natur och alla dess arter är skyddad för framtiden, från fjällnära skogar till ängar och hagar, våtmarker och artrika marina miljöer.

Det finns nu 5 242 naturreservat i Sverige och sammanlagt över 5 miljoner hektar naturreservat. De nya naturreservaten har bildats både av länsstyrelser och av kommuner.

Antal nya naturreservat

Ny areal som skyddas som naturreservat

  • 2020: 159 000
  • 2019: 45 000
  • 2018: 78 000
Det tillkom färre nya naturreservat under 2020 än under de senaste åren, men i gengäld var ökningen av skyddad areal väldigt stor. Det mesta av utökningen, närmare 133 000 hektar, är marina reservat, det vill säga havsmiljöer, säger Maano Aunapuu, enhetschef på Naturvårdsverket.

Flest nya reservat i Dalarna och Norrbotten

Flest nya naturreservat tillkom i Dalarnas län, 15 stycken. Här utökades ytan med 3 250 hektar varav 3 100 landareal. I Norrbotten tillkom 14 nya reservat och arealen ökade med 8 785 hektar varav det mesta är land. Störst utökad yta hade Skåne med drygt 59 000 hektar, följt av Stockholm med 58 700 hektar. I båda dessa län är nästan hela ökningen marina reservat. Flest naturreservat har Västra Götaland med 506 stycken, men Norrbottens län har överlägset störst yta, över 1 990 000 hektar, följt av Västerbotten med 987 000 hektar.

Varje hektar ett viktigt steg för framtiden

Syftet med att bilda naturreservat är oftast att skydda värdefull natur och arter för att bevara biologisk mångfald, men det kan även vara att säkra människors tillgång till attraktiva områden för rekreation, friluftsliv, fågelskådning och andra naturupplevelser.

-En rik biologisk mångfald med ekosystem i balans är en förutsättning för ett hållbart samhälle och vårt liv här på jorden. Att skydda värdefull natur är därför bokstavligen livsviktigt. Därför har Sverige beslutat om flera olika mål för hur mycket skog, våtmarker, marina miljöer, sjöar och vattendrag som behöver skyddas. Där är vi inte än, men varje ny hektar är ett viktigt steg framåt, säger Maano Aunapuu.
Läs mer:

    Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Naturvårdsverket