MÅNDAG 4 JANUARI 2021


Bild av Tumisu från Pixabay

Prioritering av vaccinering av viktiga personalgrupper i vården

Sjukvården i Västra Götalandsregionen upplever ett fortsatt mycket högt tryck på grund av Covid-19. Bland personalen är läget kraftigt ansträngt och ett smittoutbrott på en eller flera avdelningar skulle försämra situationen ytterligare. Det skulle dessutom lägga ytterligare en sten på bördan för personalen. Det är därför viktigt att personalgrupper i covid-vårdkedjan nu prioriteras när det gäller vaccinering.

Det tar cirka 2-3 veckor för en smittad person att bli så sjuk att den kräver intensivvård. Det finns därmed en uppenbar risk för ett ökat antal sjukhusinlagda covid-19 patienter inom intensivvården i mitten av januari. Eftersom trycket redan nu är mycket högt på sjukvården i Västra Götalandsregionen är det risk för en ännu allvarligare situation och därmed ännu högre tryck på vårdpersonalen.

- Med anledning av det förändrade smittoläget i förhållande till när prioriteringsordningen fastställdes vill vi uppmana Folkhälsomyndigheten att ändra sin rekommendation till att omfatta personal i covid-vårdkedjan i fas 1, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen.

Mot bakgrund av detta vill Västra Götalandsregionen prioritera vaccination för personal som tjänstgör på slutenvård och intensivvårdsavdelningar, inklusive ambulanspersonal. Detta görs för att säkra att alla till buds stående medel används för att kunna säkra att vårdresurserna hålls igång och nyttjas på bästa sätt. Det pågår en inventering om hur många inom personalen som omfattas av detta i Västra Götalandsregionen. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset handlar det om 2200 personer.

- Vi vill göra detta så snart som möjligt för att säkra vår förmåga att kunna ge vård till våra invånare. Det finns ett klart allmänintresse i att vårdpersonalen prioriteras när det gäller vaccinering eftersom det är de som står in frontlinjen och behövs för att ta hand om våra invånare som blir sjuka. Personalen har dessutom dragit ett oerhört tungt lass, och vi måste göra vårt yttersta för att skydda dem i detta läge när smittan är så spridd i samhället, fortsätter Johnny Magnusson.

Det bedöms vara en relativt enkel logistisk operation att förse avsedda personalgrupper med vaccin. Personalen är idag redan i tjänst på inrättningar där vaccin kan distribueras och utbildad för att kunna administrera och injicera vaccinet på ett säkert sätt.

I första hand söker Västra Götalandsregionen en gemensamt ändrad ståndpunkt från regionerna via SKR och Folkhälsomyndigheten.

- Skulle inte vår uppmaning till ändrad prioriteringsordning hörsammas får vi överväga om vi ska gå vidare på egen hand. Helst vill vi dock se en gemensam strategi för prioriteringen inom landet, avslutar Johnny Magnusson.


Nyhet/Pressmeddelande från: GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen