FREDAG 18 SEPTEMBER 2020

EU-miljoner till betesmarker och ängar

Länsstyrelsen Västra Götaland har tillsammans med tio samarbetspartners fått projektmedel av EU för att restaurera värdefulla ängs- och betesmarker. Projektet ska pågå i nästan sju år och har en total budget på cirka 150 miljoner kronor. Budgeten för Västra Götaland är cirka 14 miljoner kronor.

- Pengarna kommer att göra stor skillnad och det är glädjande att vi tillsammans med markägare och djurhållare kan få tillbaka ett mer levande landskap, säger Marie-Louise Fagerström, projektledare för projektet i Västra Götaland.

Förändrade förutsättningar i jordbruket gör att det i dag finns stora arealer av ängs- och betesmarker som inte brukas. Dessa marker är fortfarande biologiskt värdefulla, men kräver lite extra arbete för att åter kunna brukas. Därför har nio länsstyrelser tillsammans med Naturvårdsverket ansökt och beviljats cirka 15 miljoner euro i projektmedel av EU:s LIFE-fond.

Röjning och restaurering inom flera områden i länet

I Västra Götaland är det främst igenväxta mosaikmarker längs Bohuskusten som kommer att restaureras genom att ta bort igenväxning och stängsla för att få betesdjur på plats. Även eklandskapet på Kinnekulle kommer att restaureras genom röjning. I odlingslandskapet vid Nya Dala-Stenåsen kommer restaurering att ske i kalkrika betesmarker och fuktängar för att gynna den artrika floran.

För att säkra att det finns entreprenörer som kan och vill jobba med naturvård, restaurering och skötsel i framtiden har ett samarbete med naturbruksgymnasier i alla län inletts. Inom projektet kommer kunskapsnivån om hur man arbetar med restaurering och skötsel i värdefulla naturområden att höjas hos framtidens entreprenörer och landskapsvårdare.

- Det känns extra kul att vi i vårt län har fått till en bred samverkan mellan bland annat entreprenörer, markägare, Västkuststiftelsen, Naturbruksgymnasiet i Dingle samt Naturum på Koster och Hornborgasjön, säger Marie-Louise Fagerström.

Fakta

Projektet kallas för RestoRED och har Länsstyrelsen Östergötland som så kallad lead partner. Övriga länsstyrelser som ingår i projektet är Blekinge, Jämtland, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Södermanland och Västra Götaland. Syftet är att restaurera drygt 1 100 hektar värdefull mark i 76 olika områden i Sverige. Projektet kommer att starta 2021 och pågå till 2027. Första året kommer till stor del att användas till planering. Det kommer sedan att dröja ytterligare en tid innan konkreta åtgärder såsom röjning, gallring och stängsling påbörjas.

Tio områden berörs i Västra Götaland där merparten finns längs Bohuskusten. Samtliga områden ingår i Natura 2000 som är EU:s nätverk av skyddad natur. De områden som berörs är:

Sydkoster, Ramsökalven, Bissen, Lindön, Amundholmen, Otterön, Hermanö, Ramsön-Keholmen, Kinnekulle och Nya Dala-Stenåsen*Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland