Fredag 31 januari 2014

Lodjursstammen minskar – licensjakt på lodjur enbart i norr

Lodjurstammen minskar enligt de senaste inventeringsresultaten från vintern 2012/13. Det gör att Naturvårdsverket enbart överlämnar rätten att besluta om licensjakt på lodjur till länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Naturvårdsverket utreder också om det är möjligt med en licensjakt på lodjur i Gävleborgs län. Inventeringen visar att stammen i Gävleborg ligger över länets fastställda minimivärde.

Naturvårdsverket har ansvar för att följa upp att den gynnsamma bevarandestatusen inte hotas för rovdjuren i Sverige. Det görs bland annat med hjälp av årliga inventeringar. I år visar inventeringsresultaten en nedgång för lodjurstammen i både norra och mellersta Sverige. I de flesta län i mellersta Sverige är nedgången så stor att det varken är möjligt för Naturvårdsverket att besluta om licensjakt eller delegera rätten att besluta om licensjakt på lodjur. Detta gäller Dalarna, Värmland, Västra Götaland, Västmanland, Örebro, Uppsala och Stockholms län. I dessa län ligger inventeringsresultaten under de rådande miniminivåer som finns för lodjur på regional nivå. Det är dock möjligt att fortsatt bedriva skyddsjakt i dessa län.

Gävleborgs län ligger över sin miniminivå och vi kommer nu att utreda om det är möjligt att besluta om licensjakt där. Naturvårdsverket har rätt besluta om licensjakt även om kraven för att delegera beslutsrätten till länsstyrelsen inte är uppfyllda. Det krävs dock att kriterierna för licensjakt kan tillgodoses och det tittar vi på nu, säger Mimmi Skog , handläggare för jaktbeslut på Naturvårdsverket.

En ändring i jaktlagstiftningen gör att det inte längre är möjligt att delegera licensjakt i begränsad omfattning.

Lodjursstammen minskar

Den senaste inventeringen tyder på en nedgång av lodjursstammen. Under senaste inventeringen konstaterades färre familjegrupper (honor med ungar) än tidigare i norra och mellersta Sverige. Minskningen i det norra Sverige kan sannolikt förklaras med en ökad jakt. I mellersta Sverige är minskningen svårare att förklara. Det kan bero på flera faktorer som samverkar med varandra och där omfattningen av jakten är en delförklaring.

Inventeringarna är ett mycket viktigt underlag till våra beslut. Och de senaste inventeringsresultaten visar på en nedgång av lodjurstammen, säger Magnus Kristoffersson, handläggare för övervakning och inventering på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket utvecklar metoder för inventeringar av stora rovdjur för att få ett nationellt system med hög kvalitet i samarbete med norska myndigheter. Sedan 2012 inventeras järv och lodjur med hjälp av en gemensam metodik för Sverige och Norge. Under 2014 ska även gemensam metodik för björn och varg vara klar. En nationell granskning ska garantera likartade tolkningar över hela landet.

Pressmeddelande från: Naturvårdsverket