Måndagen den 15 april 2013

Vätterns vatten föreslås bli skyddat

En kvarts miljon människor i elva kommuner får sitt dricksvatten från Vättern. För att långsiktigt säkra en god kvalitet föreslås nu hela Vättern bli ett vattenskyddsområde.

Under våren ställs förslaget ut för allmänheten i elva kommuner runt sjön. Utställningen visar hur vattenskyddsområdet är tänkt att se ut och vilka bestämmelser som föreslås gälla. Till och med den 20 juni går det att lämna synpunkter på förslaget.

Vättern är en av Sveriges största råvattentäkter. Den djupa sjöns vatten har god kvalitet och kräver inga stora insatser för att bli drickbart. Genom att bilda skyddszoner kring Vättern och de vattendrag som rinner ut i sjön, hoppas vi säkerställa god vattenkvalitet även i framtiden.

Arbetet med att ta fram ett förslag till vattenskyddsområde, med skyddsföreskrifter, har pågått sedan 2004. Arbetet har drivits av de elva kommuner som har Vättern som vattentäkt. Ansökan var färdig 2012 och lämnades in till de fyra länsstyrelserna runt sjön. Just nu bereder länsstyrelserna i Jönköping, Västra Götaland, Örebro och Östergötland gemensamt ärendet för att kunna fatta beslut i frågan hösten 2013.

Innan ett beslut om att bilda vattenskyddsområde kan fattas av länsstyrelserna så måste fastighetsägare och andra innehavare av särskild rätt till mark inom området få säga sitt. Därför ställs nu ansökan i sin helhet ut på platser runt Vättern.

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götalands Län