Tisdagen den 26 mars 2013

photo credit: USACE Europe District - Creative Commons License

Ökad risk för narkolepsi efter vaccination med Pandemrix

En omfattande registerstudie har utförts som bekräftar den ökade risken hos barn och ungdomar (20 år och yngre) att drabbas av narkolepsi efter vaccination med Pandemrix. Studien visar även en riskökning hos unga vuxna (21-30 år). Riskökningen avtar successivt med stigande ålder. För ett stort antal andra sjukdomar som studerades kunde inga säkerställda riskökningar observeras.

Läkemedelsverket har tillsammans med Karolinska Institutet och sju landsting/vårdregioner i Sverige genomfört en omfattande registerstudie som jämfört 3,3 miljoner vaccinerade och 2,5 miljoner ovaccinerade individer vad gäller risken för att drabbas av ett 50-tal neurologiska och immunrelaterade/autoimmuna sjukdomstillstånd efter vaccination med Pandemrix. Studieperioden omfattade 1 oktober 2009 t.o.m. 31 december 2011.

– Det här är en mycket omfattande och viktig studie som ger värdefull kunskap om säkerhetsaspekterna kring pandemivaccinet Pandemrix, säger Ingemar Persson, professor och huvudansvarig för studien på Läkemedelsverket.

Studien visade en trefaldigt ökad risk för narkolepsi hos barn och ungdomar (20 år och yngre). Detta är en något lägre riskökning än i Läkemedelsverkets tidigare registerstudie, vilket bland annat kan förklaras av att antalet diagnostiserade fall av narkolepsi ökat också hos ovaccinerade barn och ungdomar. Riskökning motsvarar ca fyra extra narkolepsifall per 100 000 vaccinerade individer och år för den aktuella studieperioden.

Även hos unga vuxna (21-30 år) sågs en ökad risk för narkolepsi efter vaccination med Pandemrix. Riskökningen avtar successivt med stigande ålder och det är inte möjligt att närmare precisera en ålder då det inte finns en ökad risk. Hos unga vuxna (21-30 år) sågs en tvåfaldigt ökad risk för narkolepsi medan riskökningen i åldersgruppen 31-40 år inte är säkerställd. Ingen riskökning noterades för individer över 40 år.

Studien ger inte belägg för att vaccination med Pandemrix skulle orsaka en ökad risk för att insjukna i något av de övriga neurologiska och autoimmuna sjukdomstillstånden som studerades.

Pressmeddelande från: Läkemedelsverket