Torsdagen den 7 mars 2013

Nytt larmnummer ökar tryggheten - 113 13

Upplevd otrygghet är ett av samhällets viktigaste utmaningar. Därför har det inrättats ett informationsnummer som ska komplettera nödnumret 112 och polisens kontaktnummer 11414.

Den 11 mars får Sverige ett nytt telefonnummer för krisinformation - 113 13.

Det nya informationsnumret fungerar som ett komplement som kan ge och ta emot nödinformation. Detta för att kunna avlasta nödnumret 112.

Redan innan alliansregeringen tillträdde år 2006 påpekade SOS Alarm behovet av ett extra informationsnummer. Under de mest dramatiska timmarna av t ex stormen Gudrun, ringde tiotusentals människor till nödnumret 112, vilket resulterade i att växeln kollapsade och långa köer uppstod. För människor som utsatts för trauman eller som är i akut behov av sjukvård, brandkår och/eller polis är det av yttersta vikt att nödnummret 112 inte är överbelastat. Tiden till vård är en viktig faktor inte minst vid t ex hjärtinfarkter. Det borde vara en självklarhet att en ambulansutryckning inte försenas.

Plötsliga händelser med stor samhällspåverkan fordrar ett nytt informationsnummer för att stärka samhällsskyddet, speciellt då trycket p å exempelvis ambulans, brandkår och polis är högt. Det har vid större helger också hänt att 112 blockerats av rent okynne. Vid dessa tillfällen finns snart möjligheten att istället nyttja det nya krisnumret för att förmedla eller ta emot viktig samhällsinformation.

Ett starkt samhällsskydd kräver att människor har möjligheten att i god tid förvarnas f ör att även kunna förhindra att man hamnar i nödsituationer. Med det nya numret får allmänheten möjlighet att l mna information vid allvarliga olyckor och kriser, till exempel stormar, översvämningar eller storbränder. Tjänsten kommer att vara tillgänglig dygnet runt och sköts av SOS Alarm i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Människor som befinner sig i en akut nödsituation ska kunna kna tryggheten av att kunna komma fram och få hjälp i tid. Även de som känner att de vill ge information ska kunna bidraga till att förbättra samhällets insatser.

113 13 bidrar ytterligare till ökad trygghet i Skaraborg och Sverige.


Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot Skaraborg

Gunilla Levén (M)
regionråd i opposition
Västra Götaland

Ann-Marie Widegren (M)
kommunstyrelsens vice ordförande Götene