TISDAG 23 FEBRUARI 2021


Bild av Pexels från Pixabay

Efterlevnad av covid-19-lagen i Västra Götaland vecka 7

Under vecka 7 styrde sportlovsveckor och kommande bokrea tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen. Utöver besök på skidanläggningar, sportbutiker och bokhandlar fortsatte även tillsynen av mindre butiker. Hur tillsynen av långväga kollektivtrafik ska genomföras har också diskuterats och planering för arbetet påbörjades.

- Vi är just nu i planeringsfasen för hur vi ska genomföra vårt nya uppdrag gällande tillsyn av långväga kollektivtrafik. Det kommer till stor del kräva nationell samverkan, men vi förbereder även för dialog med våra lokala aktörer angående vad de vidtagit för åtgärder, säger Lotta Sahlin Skoog, tillsynsstrateg.

Då vecka 7 är sportlovsvecka i stora delar av länet har tillsyn genomförts på skidanläggningar och sportbutiker. Denna tillsyn har visat på en god följsamhet med till exempel stängda värmestugor, trängselvärdar och andra åtgärder. Inför den kommande bokrean har vi också arbetat proaktivt och kontaktat verksamhetsutövare inom den branschen för att se vilka åtgärder de vidtagit inför reans start under vecka 8.

Tillsynen på mindre butiker med flera olika servicetjänster som paketutlämning och spelutrymmen har även den fortsatt under vecka 7. Det finns utmaningar med mindre lokaler och brett serviceutbud men upplevelsen är att de allra flesta är positiva till att vidta de åtgärder som krävs när de informeras om det och verksamheterna gör så gott de kan. Det har dock inkommit indikationer från verksamheter att de allmänna råden om att hålla avstånd och undvika trängsel inte alltid följs av besökare och kunder.

Du hittar både den nationella och den regionala efterlevnadsrapporten för vecka 7 på lansstyrelsen.se

Nyhet/Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland