MÅNDAG 9 NOVEMBER 2020

Götene pastorat vill sälja Österplana kyrka

Österplana kyrka byggdes åren 1874-1876. Den ersatte då Österplana gamla kyrka som låg vid Österplana kyrkogård. År 1891 anlades Hällekis Cementfabrik i Hönsäter och Hällekis brukssamhälle etablerades och blev huvudorten i Österplana socken. Hällekis och Österplana kyrka ligger i var sin ända av socknen med ett avstånd på 7,5 km. Det var anledningen till att Hönsäters kapell byggdes 1912 då arbetarna i Hällekis tyckte det var för långt till kyrka och kyrkogård. Österplana kyrka är stor med plats för ca 400 personer. I Medelplana finns också en stor kyrka (ca 185 sittplattser) endast på ett avstånd av 3,5 km från Österplana kyrka. Även i Kinne-Kleva finns en stor kyrka (ca 180 sittplatser) på avståndet 5 km från Österplana. Österplana kyrka har därför sedan länge varit en dåligt fungerande församlingskyrka och fyller inte något väsentligt behov i nuvarande Götene pastorat.

Under 2017 fanns ett intresse hos en ortodox organisation att överta kyrkan men detta intresse falnade med tiden.

Att använda kyrkan för olika kulturella aktiviteter är en idé som diskuterats under senare år och som har presenterats i några sammanhang där kulturfrågor diskuteras i kommunen. Under våren och sommaren 2020 så har några intressenter visat intresse för att skapa en form av ”kulturkyrka” där konst, musik och annan scenkonst kan möta en större publik. Intressenterna har studerat kyrkan och kommit med olika förslag på hur den skulle kunna användas till olika kulturella aktiviteter. Genomgående för förslagen är att de vill etablera en verksamhet där kyrkans interiör förändras så lite som möjligt.

En arbetsgrupp utsedd av kyrkorådet har under denna höst arbetat med frågan och kom fram med förslaget att kyrkorådet och kyrkofullmäktige ska fatta ett principbeslut om att Österplana kyrka ska säljas till intressent för att användas till kulturella aktiviteter. Det kan då skapas ytterligare kulturutbud inom kommunen till gagn för såväl kommuninnevånare som tillresande och även gynna turismen.

Kyrkofullmäktige i pastoratet har nu efter samråd med församlingsrådet i Kinnekulle beslutat att Österplana kyrka skall säljas. Innan kyrkobyggnaden överlåts till en ny ägare kommer den att tas ur bruk vid en speciell gudstjänst och därmed upphöra att vara ett rum för gudstjänster och kyrkliga handlingar i Svenska kyrkans ordning.

Några formella delar återstår att lösa men det är vår förhoppning att vi under 2021 skall kunna överföra Österplana kyrka till en intressent som kan skapa ny verksamhet där till gagn för bygden.

Nyhet/Pressmeddelande från: Svenska kyrkan, Götene pastorat