TORSDAG 1 OKTOBER 2020


Bild av adege från Pixabay

Högsäsong för viltolyckor – krockar med rådjur ökar kraftigt

Med hösten kommer viltolyckorna. Under oktober månad sker en viltolycka var sjätte minut, dygnet runt, någonstans i Sverige. De allra flesta av dem, nästan tre fjärdedelar, är en olycka med rådjur. Rådjursolyckorna har ökat kännbart under de senaste åren.

I Sverige rapporterades över 47 350 rådjursolyckor in till Nationella Viltolycksrådet under hela 2019.Allra flest olyckor, sett till antalet bilar, skedde i Kalmar län (24,2 per 1 000 personbilar). Även Kronoberg, Gotland och Värmland är relativt hårt drabbade.

– Viltolyckor är fortsatt ett stort problem i Sverige. Vi har sett en ökning av dessa under flera år och trenden ser tyvärr ut att fortsätta, säger Johan Granholm, motorexpert på If.

Olyckorna blir allt fler

Försäkringsbolaget If har räknat ut var i landet bilister är hårdast drabbade av viltolyckor (i förhållande till antalet registrerade personbilar). En tydlig trend är att olyckorna med rådjur ökar. På till exempel Gotland inträffade i fjol nästan dubbelt så många olyckor som för fem år sedan.

Men vi ser samma utveckling i hela landet. På fem år har antalet ökat med nästan en tredjedel.

Ökningen beror dels på att rådjursstammen ökar på många håll i landet, men också på att det helt enkelt blir fler bilar på vägarna.

– I gryning och skymning så löper man störst risk för viltolyckor, det är då som flest djur förflyttar sig för att leta föda. Håll uppsikt längst med vägkanterna och anpassa farten och försök förutse var djur kan dyka upp, säger Johan Granholm.

– Är du på väg att krocka med rådjur ska du bromsa i första hand och styra undan i andra. Risken för personskador är mycket större om du gör en okontrollerad undanmanöver och, eller, krockar med mötande trafik, säger Johan Granholm.

Flest olyckor på hösten

Statistiken följer ett tydligt säsongsmönster. Oktober och november är risken att drabbas för en viltolycka störst.

If bedömer att en krock med en älg i genomsnitt ger skador på bilen för omkring 30 000 kronor, medan vildsvin ger skador för närmare 40 000 kronor. Kollision med rådjur ger skador för omkring 15 000 kronor.

För att få ersättning för skador på din bil vid viltolycka så behöver du ha en helförsäkring på bilen, enligt Johan Granholm. Det finns även tilläggsförsäkring som innebär reducerad självrisk vid kollision med djur. Den kan även ge viss ersättning vid halvförsäkring.

Gör så här om en viltolycka har inträffat:
  • Sätt ut varningstriangeln.
  • Stanna och märk ut platsen för olyckan med ett plastband eller liknande.
  • Även om djuret inte är skadat, ring polisen på 112 och uppge var du befinner dig.
  • Gör en anmälan till ditt försäkringsbolag om fordonet skadas.
Så minskar du risken för viltolycka
  • Anpassa farten och tänk på att djuren ofta rör sig i skymning och gryning och de kommer sällan ensamma.
  • Var extra uppmärksam vid åkrar, sjöar, föryngringsytor och där viltstängslet upphör eller börjar.
  • Ekskogar drar till sig vildsvin och ligger det stora granar nära vägen finns det risk att älgar är i närheten.
  • Djuren drar sig dit maten finns och vildsvin gillar ekollon, älgar gillar granskott.
  • En svart sopsäck på en plogpinne betyder varning för lösdrivande renar.
  • Sedan den 1 januari 2010 är du skyldig enligt lag att alltid rapportera en krock med ett vilt djur till polisen. Anmälningsplikten gäller björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.
Svenska Jägareförbundet har statens uppdrag att organisera eftersök på trafikskadat vilt. Det finns idag ungefär 5 000 eftersöksjägare i landet och mer än 10 000 eftersökshundar. Var nionde minut, året runt, dygnet runt, utför eftersöksjägare dessa uppdrag för att förkorta påkörda djurs lidande.


Pressmeddelande från: If Skadeförsäkring