TISDAG 21 APRIL 2020


Uppdraget har utförts av Jordnära miljökonsult AB - Foto/källa: Jordnära miljökonsult AB

Utsläpp av microplaster i Vänern från Lidköping motsvarar 100.000 plastkassar om året

En strid ström av mikroplaster från Lidköpingsborna hamnar i Vänern varje år. En betydande mängd mikroplaster, uppskattat till ca 1,4 ton vilket motsvarar i storleksordningen 100 000 plastkassar, förs årligen ut till Kinneviken i Vänern via vattenflöden som mynnar vid Lidköpings tätort. Merparten (90-99%) härrör sannolikt från källor inom själva Lidköpings tätort, och 1-10% från uppströms källor. När Lidan passerar Lidköpings centrala delar ökar antalet mikroplaster i vattnet med upp till 100 gånger fler partiklar i utloppet jämfört med uppströms tätorten.

Namnet på den nyligen utkomna rapporten är Mindre mängd mikroplast till Kinneviken - Kartläggning av flöden av mikroplast i vatten från Lidköpings tätort, och den syftar till att kartlägga flöden av mikroplaster från Lidköpings tätort till Kinneviken i Vänern. Det är Lidköpings kommun som har initierat kartläggningen med stöd från Naturvårdsverket. Undersökningen har utförts av Jordnära miljökonsult AB

Kinneviken, som är en vik i södra delen av Vänern, är Lidköpings huvudvattentäkt för dricksvatten och har därmed ett mycket högt skyddsvärde. Där finns även ett rikt djurliv med många bevarandesvärda fiskarter. I undersökningen har halter och mängder av mikroplast i de huvudsakliga vattenflödena inom Lidköpings tätort provtagits; ytvatten i Lidan och tre bäckar, dagvatten i utvalda dagvattenledningar samt avloppsvatten in till och ut ifrån avloppsreningsverket.

-Detta är den första studien i sitt slag i Sverige över ett helt samhälle där man tittar på olika källor och dessutom får en uppskattning av mängden mikroplaster ut från hela tätorten. Det är ett nytt och spännande högaktuellt forskningsområde, där man ännu inte har standardiserade metoder för provtagning och analys, säger Viktoria Lundborg, VD för Jordnära miljökonsult.

Mikroplaster är ett samlingsnamn för små plastpartiklar, mindre än fem millimeter i diameter. De kan antingen bildas då plastföremål och plastskräp slits och bryts sönder i naturen, eller ingå i olika industri- och hushållsprodukter såsom mikroplastkulor som används i färg eller vid blästring, i polerande tandkräm, disk-, tvätt- och rengöringsmedel och i konstgräsgranulat.Fibrer av mikroplast kan även lossna vid tvätt av syntetiska textilier, såsom t ex fleece eller mikrofibertextilier. Gummi-partiklar som bildas vid däckslitage och som sprids i luft och med dagvatten från trafikerade områden kan också räknas som mikroplaster.

De två enskilda verksamheter som undersökts, utgående vatten från avloppsreningsverket och dagvatten från värmeverket, bidrar båda med relativt stora mängder mikroplast. I det renade vattnet från avloppsreningsverket finns en stor mängd fibrer som är förhållandevis små och lätta och som därför kan transporteras relativt långt ut i Kinneviken

De typer av plast som hittats i flest prover och i störst mängder är polystyren, PVC och PET. Gummipartiklar från däck förekommer i stor andel och visar på att trafiken är en stor källa till mikroplast i miljön inom Lidköpings tätort.

-I och med rapporten har vi fått ytterligare bekräftelse om att vi är på rätt väg när vi planerar att bygga ett steg med mikroplastrening i vårt planerade nya avloppsreningsverk, Ängens avloppsreningsverk. Det som händer nu är att vi kommer använda rapporten som underlag då vi investerar i dagvattenrening, t.ex. för att söka mer projektpengar för mer dagvattenrening. Vidare kommer vi använda resultaten för att sprida information till allmänheten och verksamheter om vikten av att se över sin plastanvändning . Rapporten blir också en utgångspunkt för vidare diskussioner med forskarsidan, säger VA-chefen Pernilla Bratt.

Rapporten finns i sin helhet på Ängens ARVs hemsida under publikationer, reports.

Pressmeddelande från: Lidköpings kommun