FREDAG 13 DECEMBER 2019

Folkets Hus i Hällekis blev en ideologisk fråga - Insändare

Sedan branden 2014 har Folkets Hus-föreningen försökt att få till en ansökan till Boverket. Senast den 1 december varje år går det att söka investeringsbidrag för allmänna samlingslokaler från Boverket. För att få investeringsbidrag för nybyggnation krävs att kommunen medfinansierar projektet med minst 30 procent av den godkända kostnaden. Tidigare ansökningar har kommit in för sent till kommunen.
Denna gång var ansökan inne i tid för att politiken skulle kunna fatta beslut, även om ärendet skulle vidare till kommunfullmäktige.
Ansökan var väl genomarbetad med nya inriktningar som skulle gagnat ortsbefolkningen och då särskilt barn och unga.
Den styrande majoriteten väljer då att inte fatta ett positivt beslut och garantera kommunens del i ansökan.
Med det prognostiserade resultatet på ca 38 miljoner hade det funnits utrymme att bevilja kommunens del, ca 2,7 miljoner. Efter att ha rådfrågat ekonomer inom Sveriges kommuner och regioner (SKR) finns det möjlighet att betala ut pengarna av årets resultat. Det viktiga är att avtal skrivs om hur pengarna hanteras om föreningen inte får Boverkets stöd.

Centerpartiet i Götene svarade Folkets hus arbetsgrupp följande precis innan valet. ”Vi arbetar för en närodlad politik för tillväxt i hela kommunen och vi värnar landsbygden och de mindre orternas utveckling. Så svaret till er i arbetsgruppen är att Centerpartiet i Götene ställer sig positiva till er ansökan och att vi hoppas att ert lokala engagemang tas tillvara.” Detta är totalt glömt ett år senare.

Det är beklagligt att man inte fick chansen att bygga upp den samlingslokal som anses behövas i en levande landsbygd. Undrar hur frågan hade behandlats om det varit en bygdegård?
Historiskt sett så tillhör Folkets Hus arbetarrörelsen, vilket kanske är det stora problemet för Alliansen ++ i det här fallet.
Synd att majoriteten inte ser det engagemang som finns i denna förening. Nu berövas Hällekisborna en samlingslokal.

Socialdemokraterna i Götene
Åsa Karlsson
Ordförande