TORSDAG 24 OKTOBER 2019


Foto/källa: Göran Billeson - Göta Kanal

Vinterns renoveringar längs Göta kanal

Den 29 september stängde farleden för säsongen 2019, och redan dagen efter startade vinterns renoveringsarbeten igång. Det största renoveringsprojektet sedan kanalen byggdes har nu passerat halvvägs mot mål och är inne på femte året med stora renoveringar i renoveringsprogrammet Göta kanal 2.0.

Under denna vinter kommer det vara ett trettiotal projekt av varierande storlek på gång längs kanalen. Bland annat kommer flera sträckor i Östergötland genomgå strandskoning och återställning av kanalprofilen, ett arbete som innebär att tidigare delar av kanalbanken, som eroderat och numera ligger i kanalen, tas upp för att återskapa kanalens ursprungsprofil. Aktuella sträckor där detta genomförs är Ruda – Sjöbacka, Borensberg- Kungs Norrby, Berg- Brunnby, Övre Carlsborg – Nedre Duvkullen och Asplången- Klämman.

Strandskoning består av olika typer av stensättningar längs kanalens båda sidor och har ursprungligen funnits längs hela Göta kanal. Dess funktion är att hålla kanalkanterna intakta och skydda mot olika typer av erosion vid svallvågor och andra slitage längs vattenlinjen.

På många sträckor har strandskoningen förstörts på grund av mångårigt slitage.

Kanalbanken kommer på vissa ställen få en ny tätkärna, detta görs genom att fräsa ett spår i den tidigare tätkärnan och sedan packa om med ny lera. Avslutningsvis läggs en ny beläggning anpassad för gång -och cykeltrafik på dragvägen. Vid behov kommer även bigravar och diken runt kanalen längs dessa sträckor återställas. Vid kanalbygget var man tvungen att korsa både bäckar och större vattendrag. Dessa vatten ville man inte ha in i kanalen. Dels blir det svårt att reglera vattenståndet, vid vårflod kan bassängerna vid slussarna fyllas väldigt snabbt, och dels skulle vattnet föra med sig en massa slam som kan leda till att kanalen blir för grund. Därför finns det ett imponerande system av bigravar (diken) och stensatta kulvertar under kanalen, som leder vattnet till andra flöden. Vissa av kulvertarna är en manshöjd höga. Breddavlopp är precis som diken, bigravar och kulvertar en nödvändighet för att på ett säkert sätt hantera stora vattenflöden i och runt kanalen. Ett breddavlopp är att likna med ett flödesbord för en kraftverksdamm. Funktionen är helt enkel att hålla en viss nivå i kanalen och när nivån stiger rinner vattnet kontrollerat över bredavloppets kant och ut i ett dikessystem. I vinter återställer vi breddavlopp nedströms Godhögen.

Under vintern kommer vi även byta och återställa flera stämportar. Stämportar är portar som alltid står öppna på flera ställen i kanalen och har två syften. Skulle ett ras i kanalen inträffa ska de automatiskt slå igen av vattensuget, på så sätt töms bara en kortare sträcka och olyckan kan minimeras. Att det fungerar fick man bevis för 1847 när högbanken brast i Venneberga. Bara 100 meter bort slog stämporten igen. Det andra syftet är att kunna tömma kortare sträckor av kanalen för reparation. Under vintersäsongen 2019/2020 repareras stämportarna i Vassbacken.

Trädallén utmed kanalen kan komma att kompletteras efter behov och en hel del sly kommer att röjas i vissa områden.

Längs kanalen äger AB Göta kanalbolag en stor mängd bryggor och under vintern besiktas dessa för att planera för eventuellt utbyte eller renovering. Även slussportar kommer att bytas denna vinter i Carlsborgs nedre, Carl-Johan och i Forsvik denna vinter.

–Vi bygger våra slussportar nästan exakt som vi gjorde för 200 år sedan, med en stomme i gjutjärn och med virke från egen skog i Tiveden, berättar Roger Altsäter, vd på AB Göta kanalbolag.

I Forsvik och Berg äger två mer omfattande projekt rum i vinter. Projektet med att renovera kajen i Forsvik går in etapp 2. I våras genomfördes en renovering av av den norra delen av och nu är det alltså dags för södersidan. Kajen har fram tills nu vilat på stenkistor; kvadratiska undervattenskonstruktioner av timmer som fylls med stenar. På grund av slitage, där bland annat ballasten på vissa delar försvunnit byts nu dessa stenkistor ut mot moderna gjutna L-stöd och med dem på plats återfylls kajen med stenmassor. Kajkanten och allt synligt ovan vattenlinjen behålls i möjligaste mån enligt tidigare material och stil.

I detta projekt ingår även att ställa i ordning den södra kajen och bygga en ny gästhamnsbrygga. Avslutningsvis kommer det göras en allmän uppsnyggning av området på den södra sidan, och ett nytt gångstråk på norra sidan. Nya bänkar och bord kommer byggas för att göra miljön trevligare och mer tillgänglig för landbesökarna.

I Berg åtgärdas ett tidigare upptäckt läckage. Området ligger på norrsidan av kanalen, från bron i Berg och 200 meter västerut.

Ett läckage som bland annat orsakats av att man en gång i tiden breddade kanalen på den här platsen för att passagerarfartyget M/S Kung Karl Gustav skulle ges möjlighet att vända. Detta, tillsammans med att den tätande leran genom åren har körts på av fartyg och åldrats genom frysning och upptining, leder till att 18 000 m3 vatten per dygn nu läcker ut från kanalen. Den nya tätningen görs med en lerblandning som bland annat innehåller benotonitlera, en vulkanisk lera som har unika tätande egenskaper.

–I nuläget finns ingen risk för skred eller likande. Men vi arbetar förebyggande och bevarande för framtiden genom att åtgärna läckaget nu, fortsätter Roger Altsäter.

–Det som är mest komplicerat med detta projekt är att kanalen i detta område är byggd på ett kalkstensberg. Det gör det svårare att få en bra tätkärna mot berget, eftersom kalksten är lösligt i vatten, förklarar Roger Altsäter.

Projektet i Berg är en investering på 23 Mkr och beräknas pågå fram till april.

Ytterligare ett projekt som ligger i startgroparna inför vintern är renovering och upprustning av slussvaktarbostaden Duvkullen övre. Detta projekt har en egen agenda och ligger utanför renoveringsprogrammet Göta Kanal 2.0 .AB Götakanalbolag har i uppdrag att underhålla, förvalta och utveckla Sveriges genom tidernas största kulturhistoriska byggnadsverk. I fastighetsrörelsen ingår förvaltning av skog, mark och fastigheter som såväl historiskt som praktiskt är kopplade till kanalen. Cirka 350 byggnader ingår i Göta kanalbolags fastighetsbestånd.

Pressmeddelande från: AB Göta kanalbolag