MÅNDAG 21 OKTOBER 2019

Inget beslut idag i kommunfullmäktige om försäljning eller inte av Falkängen

Efter en lång debatt i kvällens kommunfullmäktige med nitton ledamöter som lade fram sina åsikter blev frågan om Falkängens framtid ordentligt genomlyst innan man gick till omröstning.

Sammanfattningsvis tog man beslut om ta fram en ny detaljplan för Falkängen, men när det gällde försäljning av Falkängen och uppsägning av nuvarande arrendator så gick det till återremiss.

De tre punkter gällande Falkängen man skulle fatta beslut om idag var följande:

Punkt 1

Här fanns bara ett förslag
Kommunfullmäktige beslutar att inleda processen med att ta fram en ny detaljplan för Falkängen med inriktning mot besöksanläggning och boendeanläggning för tillfälligt boende där kulturmiljön bevaras.

Detta förslag gick igenom i fullmäktige då alla var överens om att en ny detaljplan för området behövs för att säkra framtiden för Falkängen.

Punkt 2

Förslag
Processen med en försäljning av anläggningen påbörjas med förbehåll att anläggningen skall drivas som besöksanläggning och boendeanläggning för tillfälligt boende där kulturmiljön bevaras.

Återremiss
Här hade Åsa Karlsson yrkat på återremiss vilken handlade om att uppdraget var att utreda följande alternativ istället för försäljning, entreprenad, stiftelse, arrendator och att även utreda vad säger jordabalkens 4 kapitel 4 paragrafen om villkorligt köp och hur påverkar det vid en försäljning samt ta fram en risk- och sårbarhetsanalys för olika de handlingsalternativen.

Frågan som sen ställdes var om denna fråga skall avgöras idag eller återremiteras, efter avslutad omröstning blev resultatet att 21 ledamöter röstade för att frågan skulle avgöras idag, 19 ledamöter röstade för återremittering, 1 ledamot avstod. Och då minst 14 ledamöter i fullmäktige (en tredjdel) röstat på en återremiss så det kallas för minoritetsåterremiss. Nästa gång frågan kommer upp måste den avgöras med majoritet antingen för återremiss eller för förslaget.

Därmed beslutade kommunfullmäktige att denna punkt skulle gå till återremiss.

Punkt 3

Förslag
Nuvarande arrendator sägs upp till arrendetidens utgång.

Återremiss
Åsa Karlsson yrkade återremiss med att uppdrag att utreda med nuvarande arrendatorn om möjlighet att driva anläggningen till detaljplanen är klar.

Frågan som sen ställdes var om denna fråga skall avgöras idag eller återremiteras, efter avslutad omröstning blev det 22 ja och 19 nej vilket innebar minoriteståterremiss.

Kommunfullmäktige beslutade att även denna punkt skulle gå till återremiss.